Zápis do MŠ

 
rozklikněte si daný soubor :

Nepřijaté děti do mateřské školy Šikulka pro školní rok 2019-2020

Přijaté děti do mateřské školy Šikulka pro rok 2019-2020

 
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v mateřské škole v úterý 28. 5. 2019 
v 16,00 hodin, kde vám bude předáno rozhodnutí. 
 
 
 
 
pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí 6. května 2019
 
 v budově mateřské školy dopoledne  10,00 - 11,15 hod.  a  odpoledne 15,00 - 16,00 hod.
 
 PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S DÍTĚTEM !
 
Nutno doložit: - rodný list dítěte                      
                       - platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte
                       - vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzenou od lékaře, která lze vytiskonout z webových stránek
                         naší mateřské školy, nebo možno vyzvednout osobně v den zápisu, popř. i dříve. 
                       - děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání - očkovací průkaz                                        
 
Zde máte možnost si stáhnout, vytisknout žádost a individuální dotazník o vašem dítěti: 
 
                            Žádost o přijetí dítěte na školní rok 2019 - 2020                                
 
                            Individuální dotazník pro rodiče nových dětí                    
                                                       
Informace k zápisu dětí do mateřské školy:
1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vylněnou  žádost potvrzenou od lékaře, předložíte rodný list
    dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné trvalé bydliště než dítě.
    U dětí, které nemají povinné předškolní vzdělávání ještě předložíte očkovací průkaz (děti které nedosáhnou 5 let
    do 31.8.2019).
    Zároveň vyplněný individuální dotazník o dítěti, který nám pomůže k lepšímu poznání vašeho dítěte,
    abychom mu společně usnadnili nástup do mateřské školy.             
 
2. Jestliže si žádost o přijetí vyzvednete až v den zápisu, je nutné ji odevzdat vyplněnou a potvrzenou od lékaře 
    nejpozději do 10.5.2019
  
3. Při zápisu v MŠ obdržíte registrační číslo,  pod kterým bude vaše dítě vedeno. 
    Pod tímto číslem vám bude oznámeno přijetí - nepřijetí  vašeho dítěte a budete mít možnost nahlédnout do spisu.
 
4. V souladu  s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost 
    nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     v příšlušném školním roce.
    Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 15.5.2019 v době 15,00 - 16,00 hod.
 
5. Na stránkách MŠ jsou zveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ 
    překročí kapacitu mateřské školy - 50 dětí.
    O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! 
 
6. Dne 27, 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vyvěšeno na vchodových dveřích  a internetových stránkách 
    MŠ pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
   Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
 
7. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí, tzn. že dne 27.5.2019 .bude vydáno rozhdonutí 
    a  10.6. 2019 nabude právní moci.  
 
8. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednouot osobně v mateřské škole
      dne 28. 5. 2019 na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole. 
 
9. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlasních rukou, nebo přes
    datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 
 
10. Školní rok 2019/20120 pro nově přijaté děti začíná v pondělí 2. září 2019
 
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2019.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud
nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 
podle § 182a školského zákona.
 
Předškolní vzdělávání podle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. je povinné v rozsahu nepřetržitých
4 hodin. 
V naší MŠ je povinné v době od 8,00 hod. - 12,00 hod. V této době se tedy dítě musí účastnit 
předškolního vzdělávání a důvod nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen doložit - viz
Školní řád. Docházka není povinná v době prázdnin v daném obvodu.

 

     KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
  

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

    které dosáhly 5 let do 31. 8. 2019  a děti s odkladem školní docházky.  Mají místo

    trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu (Libice nad Cidlinou, Odřepsy, 

    Choťánky ), pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 2. K předškolnímu vzdělávání se  přijímají děti  od 3 let, narozené do 31.8.2016,

    s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší    

 3. Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2016, podle data narození ( od nejtaršího

    po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu

4. Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu

 
 
 Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy - obec, v obecně závazné vyhlášce obce, 
 o  vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.