Platby

Školné 

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je stanovena od 1.9.2020 na 400,- Kč měsíčně.
Na jeho výši NEMÁ vliv docházka dítěte do mateřské školy - pokud je zapsáno, platí plnou částku,
i když je třeba celý měsíc nemocné.
Předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne 5. roku věku - povinné předškolní vzdělávání. 
V době hlavních prázdnin, kdy je mateřská škola na 6 týdnů zavřená, se školné hradí poměrnou 
částkou. 
V případě, že rodina dítěte se octne v hmotné nouzi, mají zákonní zástupci  možnost požádat 
ředitelku MŠ o snížení či odpuštění této platby, vždy po předložení příslušného dokladu. 
 

Stravné

Od 1.5.2019 se stravné vzhledem ke stálému nárůstu cen potravin  zvýšilo a to:
pro děti 3 - 6 leté na 36,- Kč, pro děti 7 leté (děti s odkladem školní docházky) na 39,- Kč
 

Platby 

Postupně od 1.1.2021 přecházíme na bezhotovostní platby.
Číslo účtu: 181671291/0300
Na našich stránkách nebo na nástěnce v MŠ si najdete, kolik každý měsíc máte platit za stravné a školné,
které převedete nejpozději do 15. dne v měsíci na účet. Do poznámek prosím napište jméno dítěte. Děkujeme

Stravné a školné můžete hradit i hotově v MŠ, vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

 

Kulturní fond

Kulturní fond slouží k úhradě akcí  (návštěvě divadel, exkurzí, výletů) pořádaných mateřskou školou.
Zálohové platby na kulturní fond jsou vybírány 2x ročně. Ze zálohy jsou vždy odečteny náklady na akce, kterých
se dítě skutečně zúčastnilo.  Vyúčtování jednotlivých akcí si vedou učitelky na třídách - na požádání máte vždy
možnost nahlédnout, kolik peněz vaše dítě z fondu již odčerpalo.
Celkové vyúčtování provedeme vždy na konci školního roku a případné přeplatky jsou vám vráceny.
 

Sleva na dani za umístění dítěte tzv. ,,školkovné"

Můžete si odečíst od daně z příjmů tzv. ,, školkovné" 
Pro potřeby odečtu slevy na dani dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, bude potvrzení o úhradě
školného za kalendářní rok 2021 vydáno  automaticky na každé dítě v období měsíce ledna. 
Potvrzení vám vydá ředitelka mateřské školy.