Zápis

Zde máte seznamy přijatých a nepřijatých dětí do mateřské školy Šikulka v Libici nad Cidlinou.
Klikněte si na soubor zde.
 
 
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v mateřské škole ve čtvrtek 
dne 3.6.2021 v 15,30 hod., kde Vám zároveň bude předáno Rozhodnutí o přijetí dítěte
do mateřské školy. Účast nutná. 
 
                                    _______________________________________________
 
 
ZÁPIS
pro školní rok 2021/2022 bude mít dva termíny: 4.5.2021 a 11.5.2021 
 
pro osobní podání -  v budově mateřské školy odpoledne 13,00 - 15,30 hod.,
bez přítomnosti dítěte
 
V případě onemocnění Covid-19 nebo karantény je možné pro osobní podání žádosti 
domluvit individuální termín telefonicky - 604 218 703, nejpozdějí do 10.5.2021
 
Při osobním podání nutno doložit: 
                       - rodný list dítěte                      
                       - platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte
                       - vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzenou od lékaře
                       - očkovací průkaz dítěte                      
                        
 
Podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
pro školní rok 2021/2022 doručit několika způsoby : 
1) osobní podání žádosti
3) poštou - nejpozdější datum podání musí být pondělí 10.5.2021
3) do datové schránky školy s uznávaným elektonickým podpisem zákonného zástupce ( p6ckt48 )
4) e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce - nelze jen poslat postý email
 
 V  případech podání 2),3),4) je nutné zároveň zaslat s žádostí kopii rodného listu a očkovacího průkazu. 
 V případech podání 3),4) bez platného elektronického podpisu zákonného zástupce je žádost neplatná !
 Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených údajů, může si vyžádat originál dokladu nebo ověřenou kopii. 
     
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 
 
DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:
Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se pravidelným očkováním - potvrzení dětského lékaře na žádosti.  Tato povinnost se netýká dětí,
budou-li plnit povinné předškolní vzdělávání, které dosáhly 5. roku věku k  31.8.2021.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat 
si od něj potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 
                         Zde si  máte možnost stáhnout a vytisknout žádost o přijetí dítěte do MŠ
a dotazník o dítěti, který nám pomůže k lepšímu poznání Vašeho dítěte a společně mu tak usnadníme 
                                                            nástup do MŠ.
 

                Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2021/2022.doc 

                                         Individuální dotazník o dítěti.pdf (379203)                    

 

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:  

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

    které dosáhly 5ti let do 31. 8. 2021  a děti s odkladem školní docházky.  Musí mít místo

    trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu (Libice nad Cidlinou, Odřepsy, 

    Choťánky ), pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 2. K předškolnímu vzdělávání se  přijímají děti  od 3 let, narozené do 31.8.2018,

    s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší.    

 3. Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2018, podle data narození ( od nejstaršího

    po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu.

4. Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu.

                                                                         .

Obecné informace k zápisu dětí do mateřské školy:
1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vylněnou  žádost potvrzenou od lékaře, předložíte rodný list, 
    očkovací průkaz dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné
    trvalé bydliště než dítě.     
     
2. Při zápisu obdržíte registrační číslo,  pod kterým bude vaše dítě evidováno.    
 
3. V souladu  s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost 
    nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     v příšlušném školním roce.
    Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne  20.5.2021 v době 15,00 - 16,00 hod. v mateřské škole.
 
4. Na stránkách MŠ jsou zveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ 
    překročí kapacitu mateřské školy.
    O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! 
 
5. Dne        bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vyvěšeno na vchodových dveřích  a internetových stránkách 
    školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
   Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
 
6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí.  
 
7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednouot osobně v mateřské škole
      dne            v 15,30 hod. na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole. 
 
8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlasních rukou, nebo přes
    datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 
 
9. Školní rok 2021/2022 pro nově přijaté děti začíná ve středu 1.9.2021
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2021.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, 
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
Předškolní vzdělávání podle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. je povinné v rozsahu nepřetržitých 4 hodin, 
od 8,00 do 12,00 hodin. V této době se musí dítě účastnit předškolního vzdělávání a důvod nepřítomnosti 
je zákonný zástupce povinen doložit - viz Školní řád. Docházka není povinná v době prázdnin v daném obvodu.