Zápis

 
PŘIJATÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠIKULKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021,  viz přiložený soubor
 
 
NEPŘIJATÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠIKULKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021,  viz přiložený soubor
 
 
Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v úterý 2.6.2020 v 15,30 hod.v mateřské škole, kde Vám 
zároveň bude předáno Rozhodnutí o přijetí a dostanete veškeré informace, co bude Vaše dítě  
 do mateřské školy potřebovat. 
 
 
 
pro školní rok 2020/2021 se bude konat 6. května 2020
 
 v budově mateřské školy dopoledne  10,00 - 11,00 hod.  a  odpoledne 15,00 - 16,00 hod.
 
UPOZORNĚNÍ !!! vzhledem k uzavření mateřské školy kvůli epidemii COVID - 19, 
máte možnost podávat žádost osobně přímo v budově mateřské školy v době
 od 10,00 až do 16,00 hodin .
 
 BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
 
Při osobním podání nutno doložit: 
                       - rodný list dítěte                      
                       - platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte
                       - vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzenou od lékaře, popř. čestné prohlášení o očkování 
                       - očkovací průkaz dítěte                      
                          Jestliže nemáte možnost si žádost  vytisknout, je možno si ji vyzvednout osobně  
                          v mateřské škole v pondělí 27.4.2020 v době od 8,00 do 12 hodin, nebo po telefonické
                          domluvě ne tel. 604 218 554.  
 
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti  s koronavirem  
a onemocněním COVID - 19,  vydala opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2020/2021. 
 
Podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit 
několika způsoby : 

1. do datové schránky školy s uznávaným elektonickým podpisem ( p6ckt48 ),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email),

3. poštou  - nejpozdější datum podání  musí být 6.5.2020

 V těcho případech  je nutné zároveň zaslat s žádostí kopii rodného listu a očkovacího průkazu do 6.5.2020. 
 Má-li ředitel pochybnosti o pravosti doložených údajů, může si vyžádat originál dokladu nebo ověřenou kopii. 
 Bez platného elektronického podpisu je žádost naplatná !  
 

4. osobní podání žádosti  

     

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je podstatné zároveň zjišťovat:
  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popř, jinou adresu pro doručování
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 
 
DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:
Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se pravidelným očkováním - potvrzení dětského lékaře na žádosti.  Tato povinnost se netýká dětí,
budou-li plnit povinné předškolní vzdělávání (které dosáhly k 31.8.2020 5 let).
V současné situaci nemusíte navštívit praktického lákaře, stačí pro doložení této povinnosti čestné prohlášení 
zákonného zástupce ( viz níže ke stažení ), že dítě je řádně očkované. 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat lékaře a vyžádat 
si od něj potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
            
Zde máte možnost si stáhnout, vytisknout žádost o přijetí do MŠ, přihlášku ke stravování, čestné prohlášení
 k očkování dítěte.
 
 

                Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021.doc   

                       Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování

                                        Přihláška ke stravování

                                                                         .

Obecné informace k zápisu dětí do mateřské školy:
1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vylněnou  žádost potvrzenou od lékaře, předložíte rodný list
    dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné trvalé bydliště než dítě.
    U dětí, které nemají povinné předškolní vzdělávání ještě předložíte očkovací průkaz (děti které nedosáhnou 5 let
    do 31.8.2020).
  
2. Při zápisu obdržíte registrační číslo,  pod kterým bude vaše dítě vedeno.    
 
3. V souladu  s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost 
    nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     v příšlušném školním roce.
    Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne.20.5.2020  v době 15,00 - 16,00 hod.
 
4. Na stránkách MŠ jsou zveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ 
    překročí kapacitu mateřské školy.
    O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! 
 
5. Dne 29.5.2020  bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vyvěšeno na vchodových dveřích  a internetových stránkách 
    školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
   Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
 
6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí, tzn., že dne 29.5.2020.bude vydáno rozhdonutí 
    a 13.6.2020 nabude právní moci.  
 
7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednouot osobně v mateřské škole
      dne  2.6.2020 v 15,30 hod. na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole. 
 
8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlasních rukou, nebo přes
    datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 
 
9. Školní rok 2020/2021 pro nově přijaté děti začíná v úterý 1.9.2020
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2020.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud
nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku 
podle § 182a školského zákona.
 
Předškolní vzdělávání podle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb. je povinné v rozsahu nepřetržitých
4 hodin. 
V naší MŠ je povinné v době od 8,00 hod. - 12,00 hod. V této době se tedy dítě musí účastnit 
předškolního vzdělávání a důvod nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen doložit - viz
Školní řád. Docházka není povinná v době prázdnin v daném obvodu.

 

     KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
  

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

    které dosáhly 5 let do 31. 8. 2020  a děti s odkladem školní docházky.  Musí mít místo

    trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu (Libice nad Cidlinou, Odřepsy, 

    Choťánky ), pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 2. K předškolnímu vzdělávání se  přijímají děti  od 3 let, narozené do 31.8.2017,

    s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší    

 3. Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2017, podle data narození ( od nejtaršího

    po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu

4. Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu

 
 
 Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy - Obec, 
 v obecně závazné vyhlášce Obce,  o  vymezení školských obvodů spádové 
 mateřské školy.