Zápis

 
ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024  
a zároveň Den otevřených dveří 
proběhne
 
11. května 2023 od 13,30 do 17,00 hodin
 
za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce v budově mateřské školy
 

Náhradní ternín v případě nemoci si domluvte telefonicky  - tel. 604 218 703

 
Žádost § 37, zákona č.500/2004Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možně podat 
se všemi náležitostmi několika způsoby:
  • přes datovou schránku naší mateřské školy - p6ckt48
  • nebo zaslat poštou  - nejpozděší datum podání musí být 15.5.2023,  na žádosti s pozdějším datumem podání nebude brán zřetel 
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze poslat jen prostý e-mail )
 
V těchto případech je nutné zaslat s žádostí i kopii rodného listu a očkovacího průkazu nejpozději do 15.5.2023
 
  • Při osobním podání nutno doložit: 
                       - rodný list dítěte                       
                       - platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte
                       - vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzení od lékaře
                       - očkovací průkaz dítěte  
                       - pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře a školského zařízení, 
                         kde bylo dítě vyšetřeno                   
                        
                         Zde si  máte možnost stáhnout a vytisknout žádost o přijetí dítěte do MŠ
a dotazník o dítěti, který nám pomůže k lepšímu poznání Vašeho dítěte a společně mu tak usnadníme 
                                                            nástup do MŠ.
 

                

                               

 

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2023/2024:  

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

    které dosáhly 5 ti let do 31. 8. 2023  a děti s odkladem školní docházky.  Musí mít místo

    trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu - Libice nad Cidlinou, Odřepsy, 

    pro tyto děti je vzdělávání povinné.

 2. Děti  od 3 let, narozené do 31.8.2020,

    s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší.    

 3. Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2020, podle data narození ( od nejstaršího

     po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu.

 4. Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu - pouze

    v případě volné kapacity mateřské školy.

 

Obecné informace k zápisu dětí do mateřské školy:

1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vylněnou  žádost, potvrzení od lékaře, předložíte rodný list, 
    očkovací průkaz dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné
    trvalé bydliště než dítě.     
     
2. Obdržíte registrační číslo,  pod kterým bude vaše dítě evidováno.    
 
3. V souladu  s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost 
    nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     v příšlušném školním roce.
    Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne  25.5.2023  v době 15,00 - 16,00 hod. v mateřské škole.
 
4. Ředitelka školy se řídí  Kritérii pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu 
     mateřské školy.
    O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! 
 
5. Dne 9.6.2023  bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) zveřejněno na vchodových dveřích  a internetových stránkách 
    školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
   Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
 
6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí.  
 
7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednouot osobně v mateřské škole
      dne 14.6.2023  v 15,30 hod. na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole. 
 
8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlasních rukou, nebo přes
    datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 
 
9. Školní rok 2023/2024 pro nově přijaté děti začíná 4.9.2023
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2023.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, 
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.