Zápis

 
Seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2022/2023 podle registračních čísel:
 
zde si rozklikněte přiložený soubor:
 
 
 
 
 
 
 
ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dvou termínech:
4. května 2022 a 12. května 2022 vždy od 13,00 do 15,30 hodin
za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce v budově mateřské školy
 
V případě onemocnění Covid-19 nebo karantény je možné domluvit individuální termín telefonicky
 - tel. 604 218 703
 
Žádost se všemi náležitostmi lze také podat přes datovou schránku naší mateřské školy - p6ckt48
nebo zaslat poštou nejpozději do 9. května 2022. 
Žádosti s pozdějším datumem podání nebudou brány na zřetel. 
 
Při osobním podání nutno doložit: 
                       - rodný list dítěte                       
                       - platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte
                       - vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzenou od lékaře
                       - očkovací průkaz dítěte  
                       - pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře a školského zařízení, 
                         kde bylo dítě vyšetřeno                   
                        
                         Zde si  máte možnost stáhnout a vytisknout žádost o přijetí dítěte do MŠ
a dotazník o dítěti, který nám pomůže k lepšímu poznání Vašeho dítěte a společně mu tak usnadníme 
                                                            nástup do MŠ.
 

                Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2022/2023.doc 

                                    DOTAZNÍK PŘI NÁSTUPU DO MŠ.doc (41472) 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 Zápis do mateřské školy Šikulka v Libici nad Cidlinou, který je výhradně určen pro ukrajinské děti s místem pobytu ve spádové oblasti, se pro školní rok 2022/2023 bude 

konat v budově mateřské školy dne 7.června 2022 od 10,00 hodin do 12,00 hodin.

 

V mateřské škole mohou být vzdělávány děti:

- kterým je poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Musí se prokázat vízovým štítkem nebo záznamem      o udělení dočasné ochrany

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu

 

7 червня 2022 року з 10.00 до 12.00 год у приміщенні дитсадка відбуватиметься зарахування до дитячого садка «Шикулка» у Лібіце-над-Цідліноу, який призначений виключно для українських дітей, які проживають на території охоплення.


Діти можуть навчатися в дитячому садку:
- надання тимчасової охорони у зв'язку з війною в Україні. Це має бути підтверджено візовою наклейкою або тимчасовим    охоронним записом

- яким видана віза для перебування понад 90 днів для того, щоб витримати перебування          

________________________________________________________________________________________________________________________________

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:  

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

    které dosáhly 5 ti let do 31. 8. 2022  a děti s odkladem školní docházky.  Musí mít místo

    trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu (Libice nad Cidlinou, Odřepsy, 

    Choťánky ), pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 2. Děti  od 3 let, narozené do 31.8.2019,

    s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší.    

 3. Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2019, podle data narození ( od nejstaršího

     po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu.

 4. Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu - pouze

    v případě volné kapacity mateřské školy.

 

Obecné informace k zápisu dětí do mateřské školy:

1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vylněnou  žádost potvrzenou od lékaře, předložíte rodný list, 
    očkovací průkaz dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné
    trvalé bydliště než dítě.     
     
2. Obdržíte registrační číslo,  pod kterým bude vaše dítě evidováno.    
 
3. V souladu  s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost 
    nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     v příšlušném školním roce.
    Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne  19.5.2022 v době 15,00 - 16,00 hod. v mateřské škole.
 
4. Ředitelka školy se řídí  Kritérii pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu 
     mateřské školy.
    O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí ! 
 
5. Dne 2.6.2022  bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vyvěšeno na vchodových dveřích  a internetových stránkách 
    školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
   Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. 
 
6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí.  
 
7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednouot osobně v mateřské škole
      dne            v 15,30 hod. na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole. 
 
8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlasních rukou, nebo přes
    datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. 
 
9. Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná ve středu 1.9.2022
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2022.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, 
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.