Školní vzdělávací program

 
 

Od 1. 9. 2017 pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu s názvem 

             ,,JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ !"

Program je vypracován v souladu s RVP PV a vychází z konkrétních podmínek mateřské školy. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, probouzí v něm aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožňuje dětem samostatně hledat cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Všímat si rozmanitostí a barevnosti světa kolem nás, vnímat potřebu ho objevovat a zároveň ho chránit. 

Zaměřujeme  se hlavně na prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých prožitcích dítěte  podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Dále na  situační učení, které je založeno na vytváření a využívání situací poskytující praktické ukázky z běžného života dětí.

 Děti v předškolním období se učí především na zákldě interakce s okolím a vlastních prožitků, na jejichž základě je založena polytechnická výchova, která proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci  V průběhu roku budeme s dětmi plnit úkoly a zařazovat činnosti zaměřené na tuto oblast.  Naší snahou je, aby se v co největší míře setkávaly s praktickými věcmi a činnostni každodenního života.  

 

Školní vzdělávací prgram se skládá z 5 navržených integrovaných bloků s tématickámi celky.

 • I. integrovaný blok: KOUZELNÁ ŠKOLKA

        Tématické celky:  1. Já a moji kamarádi

                                     2. Jsem zdravý jako rybička

                                     3. Malíř Podzim čaruje

 • II. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

        Tématické celky:  1. Mikuláš zvoní

                                     2. Vánoce přicházejí

 • III. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS

        Tématické celky:  1. Zimní radovánky

                                     2. Příroda v zimě

                                     3. Kudy zima utekla

 • IV.integrovaný blok: KRÁSY PŘÍRODY

       Tématické celky:  1. V stávej semínko

                                    2. Hody hody doprovody

                                    3. Z mouky koláč, z cihly dům

                                    4. Brzy budu školákem

                                    5. Tátové a mámy, radujte se s námi

 • V. integrovaný blok: LETEM SVĚTEM

       Tématické celky:  1. V šechny děti mají svátek

                                    2. Kam a čím cestujeme

 

Témata jsou orientační, přizpůsobitelná daným možnostem,  mmentálním potřebám a situacím v mateřské škole. Můžeme je upravovat, měnit, konkrétní průběh vzdělávací činnosti prodloužit či zkrátit.

 

Vzdělávání je vedno tak, aby:

 • děti se cítili v pohodě, jak po stránce fyzické, psychické i sociální
 • děti se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostni a současně byl podněcován jejich individuální rozvoj
 • děti měly dostatek podnětů k učení a radosti z něho
 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • děti měly možnost vytvářet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • byl dostatčně stimulován jejich rozvoj řeči a jazyka
 • aby se seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité a pochopit, že prostřednictvím svých aktivit mohou své okolí ovlivnit
 • aby obdržely vždy ypomoc, pokud ji pořebují
 
 

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna projekty:

Projekt ,,SVĚT KOLEM NÁS" , jehož záměrem je v enviromentální oblasti založit u dětí povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. 

Projekt je zaměřen na živou i neživou přírodu, získávání poznatků o přírodních jevech a dějích  Děti jsou vedeny k ochraně přírody, pochopení významu třídění odpadu, získávání poznatků o planetě Zemi, vesmíru, o  koloběhu vody v přírodě, o střídání denních a ročních období, o zvířatech domácích i ze ZOO.  Děti se učí pečovat o rostliny a jejich růst, co vše k růstu potřebují.  Je rozdělen na čtyři integrované bloky:

 • VODA - řeka, jezero, 
 • VZDUCH
 • SLUNCE
 • ZEMĚ

Projekt je zpracován tak, aby se navzájem se školním vzdělávacím plánem prolínal a zároveń ho obohacoval. Není zde stanovená žádná časová linie. 

 

Projekt ,,CESTY POTRAVIN - STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ" ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočedkého kraje, zaměřený na oblast pěstování a zpracování potravin, vytváření odpovědných postojů v chování k potravinám. Projekt nabízí kompex aktivit v oblasti vzdělávací, informační. publikační, metodicko - didaktické i praktické. 

 

Projekt ,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" je realizován ve spolupráci s Česku obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.. Záměrem je zapojení dětí  do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Respektování individuálních předpokladů, které jsou v důsledku přínosem pro celou skupinu. Vzbudit v dětech zájem o aktivní sporování, vést je k týmové spolupráci a přinášet radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Není záměrem. aby děti mezi sebou soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné jedince.