Distanční vzdělávání

Emailová adresa pro komunikaci s rodiči v době distančního vzdělávání.
email: sikulkamslibice@seznam.cz

Zde máte odkazy, kde v oddělení předškolního vzdělávání najdete zajímavé nápady pro práci s dětmi: edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

Jak správně držet tužku a procvičovat ruku, co je vlastně grafomotorika.

Jak můžeme nabízet činnosti v distančním vzdělávání? Jsme v tuto chvíli v kontaktu ne s dítětem, ale s dospělým, který s ním bude následně nabízené činnosti realizovat. Při využití způsobu distančního vzdělávání musíme mít na paměti principy předškolního vzdělávání. To znamená, dítě nepřetěžovat, ani nepodcěňovat, zabývat se jeho celkovým rozvojem tzn. posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu a využívat to pro motivaci k činnostem, které jsou pro dítě obtížnější. Nabízet dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí. Chceme umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, vyhraďte si na něj čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem. Povídejte si s ním a vyprávějte si. Najděte si chvilku na čtení pohádky. Důvěřujte mu. Zvládne toho hodně, pokud dostane příležitost. Nebojte se, že rozbije talíř, vyleje vodu, ... využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit i když to nebude dokonalé.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je rozdělen do 5 oblastí. V každé z nich najdeme i činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout a pro které má doma podmínky, pomůcky.

Zde Vám předkládáme inspiraci.

 1. oblast: Dítě a jeho tělo:

  • dostatek volného pohybu

  • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku ( utírání nádobí, zalévámí květin, věšení či skládání prádla, prostírání stolu, ... )

  • hry se stavebnicemi, s míčem - házení, chytání, navlékání korálků

  • sebeobslužné činnosti ( samostatné oblékání, vázámí uzlíku, hygiena, stolování)

  • hry s pískem apod.

 2. oblast: Dítě a jeho psychika

  • čtení, vyprávění, naslouchání - vzájemně ( dítě i v roli vypravěče, rodič v roli naslouchajícího)

  • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů ( klíčení rostlin, sledování počasí, roční období, ...)

  • hry podporující paměť ( hry se slovy - první a poslední písmenko ve slově, rozklad slov na slabiky s vytleskáváním, pexeso, kvarteto, Černý Petr, Človče nezlob, se, ... )

  • hry podporující představivost ( stavebnice, skládačky, puzle, kreslení, malování barvami, ... )

  • manipulace spředměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností ( barvy, geomatrické tvary, velikosti, vůně, ... )

  • třídění, přiřazování podle určitých vlastností ( třídění příborů, párování ponožek, ...)

  • hry pro orientaci v prostoru a rovině ( hra na schovávanou, vyhledávání detailů na obrázku, rozdíly mezi obrázky a pod.)

 3. oblast: Dítě a ten druhý

  • společenské hry a hry s pravidly - umět je respektovat a dodržovat

  • komunikace s druhými, vzájemní interakce a pod.

 4. oblast: Dítě a společnost

  • zvyky a trdice ve svém okolí

  • pravidla soužití ( jak se chovám doma, u babičky, v obchodě, v kině, v dopravním prostředku,...)

  • námětové hry ( hraní rolí - na povolání, na rodinu, ...)

  • poslech hudby, seznamování se s uměním, apod.

 5. oblast: Dítě a svět

  • poznávání okolí, místo svého bydliště, adresa

  • pracovní činnosti ( péče o rostliny, zvířata, ... )

  • seznamování se s ekologií ( třídění odpadu, šetření vodou, energií, ...)