Školní vzdělávací program

Od 1. 9. 2020 pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu s názvem 

             ,,JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ !"

Program je vypracován v souladu s RVP PV a vychází z konkrétních podmínek mateřské školy. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, probouzí v něm aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožňuje dětem samostatně hledat cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Všímat si rozmanitostí a barevnosti světa kolem nás, vnímat potřebu ho objevovat a zároveň ho chránit. 

Zaměřujeme  se hlavně na prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých prožitcích dítěte  podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Dále na  situační učení, které je založeno na vytváření a využívání situací poskytující praktické ukázky z běžného života dětí.

 Děti v předškolním období se učí především na základě interakce s okolím a vlastních prožitků, na jejichž základě je založena polytechnická výchova, která proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci  V průběhu roku budeme s dětmi plnit úkoly a zařazovat činnosti zaměřené na tuto oblast.  Naší snahou je, aby se v co největší míře setkávaly s praktickými věcmi a činnostmi každodenního života.  

Pro předškoláky uskutečňujeme pravidelně jednou týdně ,,PŘEDŠKOLÁČKA'', který je zaměřen na širší přípravu dětí do základní školy. 

 

Školní vzdělávací program se skládá z 5 navržených integrovaných bloků s tematickámi celky.

 • I. integrovaný blok: KOUZELNÁ ŠKOLKA

        Tématické celky:  1. Já a moji kamarádi

                                     2. Cesta do školy

                                     3. Jsem zdravý jako rybička

                                     4. Malíř Podzim čaruje

                                     5. Martin jede

 • II. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

        Tématické celky:  1. Mikuláš zvoní

                                     2. Vánoce přicházejí

                                     3. Tři králové

 • III. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS

        Tématické celky:  1. Zimní radovánky

                                     2. Příroda v zimě

                                     3. Co potřebuje naše tělo

                                     4. Karneval

                                     5. Řekni mi, co to znamená ( dopravní značky)

                                     6. Kudy zima utekla

 • IV.integrovaný blok: KRÁSY PŘÍRODY

       Tématické celky:  1. V stávej semínko

                                    2, Zvířata a mláďata

                                    3. Brzy budu školákem

                                    4. Hody hody doprovody

                                    5. Těšíme se na pouť !

                                    6. Čím budu ?        

                      Projekt: Den matek                           

 • V. integrovaný blok: LETEM SVĚTEM

       Tématické celky:  1. Všechny děti mají svátek

                                    2. Kam a čím cestujeme

                                    3. Prázdniny jsou tady !                                    

 

Témata jsou orientační, přizpůsobitelná daným možnostem,  momentálním potřebám a situacím v mateřské škole. Můžeme je upravovat, měnit, konkrétní průběh vzdělávací činnosti prodloužit či zkrátit.

 

Vzdělávání je vedeno tak, aby:

 • děti se cítily v pohodě, jak po stránce fyzické, psychické i sociální

 • děti se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostmi a současně byl podněcován jejich individuální rozvoj

 • děti měly dostatek podnětů k učení a radosti z něho

 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

 • děti měly možnost vytvářet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně

 • byl dostatečně stimulován jejich rozvoj řeči a jazyka

 • aby se seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité a pochopit, že prostřednictvím svých aktivit mohou své okolí ovlivnit

 • aby obdržely vždy pomoc, pokud ji potřebují

 

 

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna projekty a programem:

Projekt ,,SVĚT KOLEM NÁS" , jehož záměrem je v enviromentální oblasti založit u dětí povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. 

Projekt je zaměřen na živou i neživou přírodu, získávání poznatků o přírodních jevech a dějích  Děti jsou vedeny k ochraně přírody, pochopení významu třídění odpadu, získávání poznatků o planetě Zemi, vesmíru, o  koloběhu vody v přírodě, o střídání denních a ročních období, o zvířatech domácích i ze ZOO.  Děti se učí pečovat o rostliny a jejich růst, co vše k růstu potřebují.  Je rozdělen na čtyři integrované bloky:

 • VODA - řeka, jezero, 

 • VZDUCH

 • SLUNCE

 • ZEMĚ

Projekt je zpracován tak, aby se navzájem se školním vzdělávacím plánem prolínal a zároveń ho obohacoval. Není zde stanovená žádná časová linie. 

Projekt ,,SE SOKOLEM DO ŽIVOTA" je realizován ve spolupráci s Česku obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.. Záměrem je zapojení dětí  do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Respektování individuálních předpokladů, které jsou v důsledku přínosem pro celou skupinu. Vzbudit v dětech zájem o aktivní sporování, vést je k týmové spolupráci a přinášet radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Není záměrem. aby děti mezi sebou soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné jedince. 

Program ,, POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POVÍDAT" jsme vytvořili společně s místní Diakonií. Podporujeme v něm setkávání lidí všech generací, aby společně objevovali, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Naším cílem je v tomto programu vést děti k úctě ke stáří a pochopení, že stáří je součástí života. 

Společné aktivity: pravidelné čtení s babičkou v mateřské škole, vystoupení ke Dni seniorů, vánoční a jarní, společné výtvarné a pracovní dílničky, hraní kuželek, vědomostní hra Bingo, jarmarky jak v MŠ, tak i v Diakonii, prohlídka domova - jak bydlí senioři, Den otevřených dveří mateřské školy pro seniory atd.