Zápis

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

PŘIJATÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9.2024 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL.

PRO TYTO DĚTI SE BUDE KONAT SCHŮZKA S RODIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE STŘEDU 5.6.2024 OD 16,00 HODIN, KDE SI ZÁROVEŇ PŘEVEZMETE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

1) Přijímá se: 04

2) Přijímá se: 28

3) Přijímá se: 09

4) Přijímá se: 13

5) Přijímá se: 06

6) Přijímá se: 11

7) Přijímá se: 17

8) Přijímá se: 27

9) Přijímá se: 15

10) Přijímá se: 12

11) Přijímá se: 08

12) Přijímá se: 22

13) Přijímá se: 03

14) Přijímá se: 05

15) Přijímá se: 16

16) Přijímá se: 23

17) Přijímá se: 07

18) Přijímá se: 21

19) Přijímá se: 24

20) Přijímá se: 10

21) Přijímá se: 02

22) Přijímá se: 20

NEPŘIJATÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9.2024 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL.

23) Nepřijímá se: 19

24) Nepřijímá se: 01

25) Nepřijímá se: 26

26) Nepřijímá se: 18

27) Nepřijímá se: 25

28) Nepřijímá se: 14

Seznam dětí vyvěšen: 3.6.2024, Kateřina Volšičková

Zápis a zároveň Den otevřených dveří proběhne
9. května 2024 od 13,30 do 17,00 hodin
za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce v budově mateřské školy

Náhradní termín v případě nemoci si domluvte telefonicky - tel. 604 218 703

Žádost § 37, zákona č.500/2004Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možně podat se všemi náležitostmi několika způsoby:

 • přes datovou schránku naší mateřské školy - p6ckt48

 • nebo zaslat poštou - nejpozdější datum podání musí být 10.5.2023, na žádosti s pozdějším datumem podání nebude brán zřetel

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

V těchto případech je nutné zaslat s žádostí i kopii rodného listu a očkovacího průkazu nejpozději do 10.5.2023

Při osobním podání nutno doložit:

 • rodný list dítěte

 • platný průkaz totožnosti jednoho ze zákonných zástupců, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, potvrzení od lékaře

 • očkovací průkaz dítěte

 • pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře a školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno

Obecné informace k zápisu dětí do mateřské školy:

 1. V mateřské škole při zápisu odevzdáte řádně vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře, předložíte rodný list, očkovací průkaz dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, máte-li jiné trvalé bydliště než dítě.

 2. Obdržíte registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno.

 3. V souladu s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vám dána možnost nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.
  Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 22.5. v mateřské škole.

 4. Ředitelka školy se řídí Kritérii pro přijetí do MŠ.
  O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí!

 5. Dne 4.6. bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) zveřejněno na vchodových dveřích a internetových stránkách školy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrželi při zápise.
  Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní.

 6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí.

 7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout osobně v mateřské škole dne 5.6. na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí od 16,00 hod. v mateřské škole.

 8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně, případně doručeno poštou do vlastních rukou, nebo přes datovou schránku v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 9. Školní rok 2024/2025 pro nově přijaté děti začíná 2.9.2024

Kritéria pro přijetí do mateřské školky

 • Yellow chevron

  Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  které dosáhly 5 ti let do 31. 8. 2024  a děti s odkladem školní docházky.  Musí mít místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu - Libice nad Cidlinou, Odřepsy. Pro tyto děti je vzdělávání povinné.

 • Yellow chevron

  Děti  od 3 let, narozené do 31.8.2021, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, od nejstaršího po nejmladší.    

 • Yellow chevron

  Ostatní děti, od 3 let, narozené do 31.8.2021, podle data narození ( od nejstaršího po nejmladší), které nemají místo trvalého pobytu v příslušném  školském obvodu.

 • Yellow chevron

  Mladší děti 3 let, s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu - pouze v případě volné kapacity mateřské školy.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5. roku věku nejpozději do 31. 8. 2024

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,  ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.