Předškoláček

Předškoláček je určen dětem, které navštěvují naši MŠ Šikulka a jsou ve třídě starších dětí -Tygříků. Tento vzdělávací program bude probíhat po adaptačním období dětí, od poloviny září do konce května každé úterý odpoledne od 13:15 do 14:15 hodin. Neuskuteční se v době přerušení provozu MŠ o vánočních prázdninách, případně o jarních prázdninách nebo při epidemii infekčních onemocnění. Účast na programu není povinná, záleží na zvážení rodičů (zákonných zástupců), zda chtějí, aby se jejich dítě programu účastnilo.

Pro výuku budeme používat pracovní sešity, na kterých se na začátku školního roku společně dohodneme.

Sešity děti budou využívat jak ve školce, tak i doma, neboť v průběhu školního roku jim budou některé úkoly zadávány k dobrovolnému vypracování (procvičení) s rodiči doma. Ve spolupráci s rodiči se chceme zaměřit na všechny oblasti vzdělávání, ale především na to, co dělá dětem největší problémy.

Odbornou logopedickou péči si zajišťují rodiče samy, ačkoliv školka domlouvá jednu ročně návštěvu klinického logopeda ve školce, který provede screening logopedických vad u dětí a doporučí, které děti potřebují péči odborníka.

O programu a jeho průběhu (čemu jsme se při jednotlivých setkání věnovaly, jaké jsme plnily úkoly a co je třeba procvičovat doma) jsou rodiče informováni především prostřednictvím aplikace TWIGSEE, nebo také na ve zpravodaji Šikulka, dále pak na rodičovských schůzkách, či při osobní komunikaci učitelek s rodiči.

Práce dětí bude průběžně hodnocena a na posledním setkání budou děti za jejich celoroční práci odměněny.

4.10.2021

Seznámení s úkoly, které na nás čekají než půjdeme k zápisu.

 1. Upevňování pravolevé orientace - rodiče: jestliže dělá dítěti problém určit správně pravou ruku, navlékněte na zápěstí volnou gumičku do vlasů.

 2. Cvičení ve dvojicích  - tleskání do dlaní proti sobě - rovně a křížem.

 3. Psaní na záda - poznej, co jsem nakreslil?  (psaní babičce - Milá babičko. Koupil jsem si křečka. ...)

 4. První grafomotorický krok - puntíky. Pracovní list - máček (netlučeme tužkou do podložky!

 5. Zadání úkolu - omalovánka.

11.10.2021

Seznámemí s královnou Gráfií, která nás povede do krajiny slov.

 1. Rytmizace - vytleskávání jmen dětí. Počítáme slabiky - kdo má nejdelší jméno.

 2. Uvolňovací cviky zápěstí a prstů. Zápěstí - Jak létá drak? Prstů - Tenhle medvěd...(děti znají báseň- vyzkoušejte je)

 3. Seznámení s úkolem - co budeme dělat.Druhý grafomotorický krok - čmáranice (drak letí - pracujte tužkou).

 4. Správný úchop tužky - čmáranice: balící papír - velký prostor pro práci, trénujte!

12.10.2021

Nás navštívila Mgr. Bajtlerová - logopedická specialistka.

Promluvila si se všemi předškoláky - doporučení:

 • Děti by měli znát své jméno a příjmení, adresu bydliště: hrajte si s dětmi na telefonování a chtějte, aby se představily celý svým jménem nebo si hrajte na "Ztratil jsem se" - oslovím dospělého, znám celé jméno, svou adresu.

19.10.2021

 1. Kontrola úkolů - pochvala.

 2. Cesta do krajiny slov s panem Slabikou - seznámení s grafickým znázorněním slabik.

 3. Vytleskávání, určování hlásky na začátku slov - vymýšlení dalších slov se stejným začátečním písmenem.

 4. Procvičení jemné motoriky ruky - cvičení prstů.

 5. Trhání papíru - novinový papír - špetkový úchop. Trhání hada - co nejdelší proužek.

 6. Závěr - pochvala.

25.10.2021

 1. Kontrola úkolu - pochvala.

 2. Rytmizace slov s rytmickými hudebními nástroji - počítání slabik, hra na tělo (tleskání, pleskání, dupání).

 3. Upevňování počku do 6ti - házení kostkou, hra ve skupinkách: kobercové Člověče, nezlob se!, vzájemná kontrola.

 4. Katričky - přiřazování puntíků k číslici.

 5. Rozdání nového úkolu - dokresli stejný počet obrázků

 6. Rozloučení - pochvala.

1.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů, společné hodnocení

 2. Jazyková rozcvička - gymnastika mluvide (lížeme zmrzlinu, jazykem děláme boule ve tvářích, nafukujeme tváře, hra "na zrcadlo" ve dvojicích - šklebíme se do zrcadla)

 3. Motivace listopadem - zpěv " Listopad, listopad..." - rytmizace, ostinátní doprovod - "Šel tudy..."

 4. Frontální práce - pracovní list "Listopad" - dokreslení dle puntíků žilkování na listech + vybarvení

 5. Zadání domácích úkolů - poznávání geometrických tvarů (spolu s rodiči vyhledání předmětů, které mají tvar jako čtverec, obdelník, trojúhelník a kruh)

29.11.2021

 1. Kontrola úkolů

 2. Gymnastika mluvidel - ve dvojicích hra na zrcadlo

 3. Tleskání ve dvojicích

 4. Hudebně pohybová hra "Kdo to chodí kolem nás"

 5. Pracovní list - pravidelné střídání dvou barev

 6. Nové úkoly - vystřihnout čertíky, sestavit, nalepit a vybarvit

13.12.2021

 1. Kontrola úkolů

 2. Rozlišování počtu slabik ve slovech

 3. Řazení zástupů a řad podle pokynů - využíváme slova před, za, vedle, hned před, hned za, první, poslední, levá, pravá

 4. Orientovat se v počtu 1-6 - pracovní list.

 5. Domácí úkol - obtáhni několikrát každý tvar (pracu obyčejnou tužkou!) - pracovní list

20.12.2021

 • opakování s vánoční tématikou - pracovní list: grafomotorika (čáry, kolečka) - stromeček a dárky + vybarvování obrázku

 • důležité je správné držení tužky, uvolnění ruky a zápěstí, soustředění, pečlivost, samostatnost

8.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů, společné hodnocení

 2. Dechová cvičení - nadechnout se nosem a vydechnout ústy: cvičíme výdechovou fázi ústy, aby byla co nejdelší (při výdechu děláme jako když vlak houká "HŮŮŮŮŮŮ", nebo se divíme "JÉÉÉÉÉ", troubíme jako autů "TŮŮŮŮ"),  také si jako foukáme na zmrzlé ruce, sfoukáváme svíčky na dortu, můžeme foukat do plamene svíčky tak, aby se nezhasl, ale abychom ovlivnili plamínek, foukat do větrníku, aby se točil, nebo vyfouknout co největší bublinu z bublifuku

 3. Slabikování slov - věci ožívají v zemi slov, když je správně rozdělíme na slabiky: slabiky vytleskáváme, děláme do vzduchu obloučky nebo i dupeme či skáčeme - zopakujeme si slabikování jmen ostatních dětí, pak slabikujeme věci, které vidíme kolem sebe "STŮL, HŮL, NOS, HAD, BOTA, ŽIDLE, JAZYK, RUKA, NOHA, KONEREC, KVĚTINA, OBRÁZEK

 4. Pracovní list: zvířátka v lese - vytleskání slov v řádku, vybarvení obrázku (zraková a sluchová percepce)

 5. Pracovní list Zadání domácího úkolu - hláskování slov na obrázku, spočítání počtu hlásek ve slově, zapsání do pracovního listu formou teček + vybarvení obrázku

15.11.2021

 1. Přivítání - kontrola úkolů (povedlo  x  nepovedlo --- učíme se)

 2. Čtveřice obrázků - srovnej obrázky dějově za sebou a krátce řekni příběh (prosíme rodiče - vyprávějte si s dětmi podle obrázků! - toto jim stále činí problémy)

 3. Zpěv písní o Martinoví

 4. Pracovní list - poznávání a pojmenovávání geometrických tvarů

 5. Nové úkoly - grafomotorika (další krok - rovné čáry z bodu do bodu) - pracujeme tužkou

22.11.2021

 1. Přivítání  - kontrola úkolů, společné hodnocení

 2. Oční jóga (procvičení okohybných svalů)

  1. uvolnění hlavy a krční páteře - zavřete oči a hýbejte hlavou ze strany na stranu, a pak zepředu dozádu

  2. pohybujte očima nahoru a dolů, opakujte 10x

  3. pohybujte očima z leva do prava, opakujte 10x

  4. stejný pohyb udělejte také šikmo – z pravého dolního rohu do levého horního, a naopak

  5. následuje kroužení očima po směru hodinových ručiček, následně proti směru, na každou stranu 5x

 3. Rozvoj zrakové analýzy a syntézy (rozlišování barev a tvarů)

  • navlékání korálků různých barev, tvarů a velikostí dle předlohy (10 korálků na šňůrce - navléknout stejně)

  • pracovní list - pomáháme čertíkovi hledat dvojice stejných rohů + vybarvení obrázku

 4. Zadání domácího úkolu - rozstříhej obrázek na jednotlivé proužky a po té z nich slož lidskou postavu,

  nalep na papír

6.12.2021

 1. Kontrola předešlých úkolů - společné hodnocení

 2. Jazyková rozcvička - rozhýbeme jazýček dle instrukcí učitelky (Pohádka o jazýčkovi - probudil se a protáhl, podíval se nahoru, podíval se dolů, šel na procházku, na procházce potkal koníčka, pohoupal se na houpačce, měl žízeň a napil se, umyl si pusinku, pak už byl unavený, tak se protáhl a šel spát

 3. Učíme se nové básničky:

  Máma dala do krabice upečené cukroví,
  schovala ho co nejvíce, kam - nikomu nepoví.
  A tak s tátou hledáme večer tajně mlsáme.

  Počkej chvilku, chviličku, uhnětu tě, rohlíčku,
  uhnětu tě, upeču tě, máma už si dělá chutě,
  upeču tě pomaloučku, pak na tebe, rohlíčku,
  budu sypat sladkou moučku, počkej chvilku, chviličku!

 4. Pracovní list - vánoční slabikohraní - určování počtu slabik + první hlásky

 5. Zadání domácího úkolu - vločky (zraková percepce)

24.1.2022

 1. Kontrola úkolů

 2. Vést děti k významově přesnému pojmenování známých předmětů, jevů a činností: vyprávění nad obrázky zima, zimní sporty

 3. Pohybová chvilka - hra na lyžaře

 4. Grafomotorické cvičení - krasobruslaři

 5. Úkol - práce podle slovního diktátu

21.2.2022

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Práce s magnetickými tabulkami - poznávání písmen, slož své jméno

 3. Třídění písmen a číslic podle různých kategorií - tvar, barva

 4. Sestav číselnou řadu, přiřaď správný počet puntíků

 5. Zadání nového úkolu - rozlišit podle tvaru písmenka (zakroužkuj zeleně O a žlutě A

7.3.2022

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Příprava k zápisu

  • umím se představit

  • znám barvy a odstíny, umím je pojmenovat

  • vím, kde bydlím - znám svou adresu

  • vím, jak se jmenuje maminka a tatínek

  • umím nakreslit postavu se všemy detaily

 3. 3. Pohybová chvilka s hudbou a nástroji

 4. 4. Zadání úkolů

10.1.2022

 • Kontrola úkolů

 • Procvičování s Hlásulkami - první písmeno ve slově a poslední písmeno ve slově (zkoušejte doma hru Slovní fotbal)

 • Pohybová chvilka - ve dvojicích (trakaře)

 • procvičení jemné motoriky ruky s říkadly

 • Nácvik správného úchopu tužky (cvičte i doma - na požádání paní učitelky předvedou)

 • Pracovní list vločky - procvičení grafomotoriky

 • Domácí úkol - najdi rozdíly a pracuj dle pokynů

17.1.2022

 1. Kontrola úkolů

 2. Jazyková rozcvička: gymnastika mluvidel - příběh sněhových vlovoček:

První vločka sněhem září,

(prsty napodobujeme "záření")

druhá už mě studí v tváři,

(ústa zavřená, špičkou si "hladíme" vnitřní stranu pravé a levé tváře)

třetí vločka padá k zemi,

(ústa otevřená, špička jazyka směřuje co nejvíce k nosu a po té co nejvíce k bradě, opakujeme)

čtvrté nikdy zima není,

ústa otevřená, horizonzální pohyb jazyka - kmitání od levého koutku úst k pravému koutku úst a zpět)

pátá vločka se jen směje

(ústa zavřená, plynule se co nejvíce usmějeme, po té sešpulíme rty, opakujeme)

šesté slunce tělo hřeje

(ústa mírně otevřená, prudce vydechujeme teplý vzduch na ruce, několikrát)

sedmá vločka sestry hledá,

(ústa otevřená, špičku jazyka dáme na horní ret, dolní ret, levý koutekúst a znovu)

osmá ta je zimou bledá,

lehce našpulené rty, foukáme na ruce, plynulý a dlouhý nádech a výdech)

vločky už vesele ve sněhu leží, zima je dlouhá a čas pomalu běží

(ústa zavřená, jazyk vysuneme z úst co nejdál do předu a zpět)

        3. Logohrátky - na zvuky v lese (Brumm, Vaůů, Hůůů, Ťuky ťuk, Dupy dup, Sssss, Ku-ku, Chrupy - chrup)

        4. Pracovní list - co si obleču, když jdu sáňkovat (děti vybarvují jen zimní oblečení)

        5. Domácí úkol - vybarvi dle vzoru

31.1.2022

 1. Hra ,, Na školu" - představujeme se ,, Já se jmenuji a bydlím" (znát své jméno a adresu)

 2. Kreslení postavy se všemi chrakteristické znaky ( uši, krk, ramena, 5 prstů na rukou,...)

 3. Pracovní list - procvičování pojmů nahoře, dole, pod, nad, vlevo, vpravo,...

 4. Procvičování geometrických tvarů - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

 5. Úkol: dokresli obrázek, opiš písmenka na spodní řádek

21.3.2022

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Poznávání, pojmenovávání a charakteristika geometrických tvarů

 3. Počet do 10 - přiřezování puntíků

 4. Matematika - práce s pomůckou

 5. Třídění podle barev - práce ve dvojicích podle slovní instrukce

 6. Rozdání úkolů

2.5.2022

 1. Pochvala + rozdání nových  úkolů

 2. Vysvětlení - jak plnit úkol

 3. Hudebně pohybové hry + Mazurka

 4. Hledat odpovědi na otázky - řešení hádanek

 5. Rozhovor: "O mamince" - charakteristika, proč si maminky vážíme

 6. Kresba: "Moje maminka" - postava se všemi náležitostmi

16.5.2022

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Upevňovat rytmické cítění při rytmizaci říkadel - využít vlastní hry dětí na dětské hudební nástroje.

 3. Tanečky, hudebně pohybové hry, říkadla s doprovodnými pohyby. Výrazný přednes.

 4. Zadání posledního úkolu, grafomotorika - ovál (kroužíme podle šipky).

30.5.2022

 1. Celkové hodnocení práce předškoláčků - ocenění, předání školkového vysvědčení

 2. Poslech audioknihy - Ladislav Špaček, Dědečku, už chodím do školy.

 3. Protažení celého těla s písnaičkami - Mateřinky, Děti jdou ze školy domů, Budulínek

 4. Výroba záložky do knihy

14.2.2022

Seznámit děti s tradicí sv. Valentýna - procvičit samostatný projev a formulaci vět + rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky

 1. Vyprávění o sv. Valentýnovi - kdo nebo co je sv. Valentýn, proč se slaví

 2. Učení se krátké říkanky (rýmovaného přání): Pár pusinek na čelíčko,ať ti rychle klesne víčko, sladký sen pak nech si zdát, to přeje ti ten, kdo má tě rád.

 3. Protažení těla a rukou - cvičení prstů (prstová gymnastika)

 4. Vyrábění přáníčka - vytrhávání srdíček z papiru + lepení

 5. Zhodnocení - dnešní práce a úkolů

 6. Zadání domácího úkolu: pracovní list - nauč se malovat srdce

28.2.2022

Rozvoj slovní zásoby dětí - jak říkáme muži a jak ženě... (přechylování) - doktor x doktorka, lékař x lékařka, zubař x zubařka, pacient x pacientka.

Dále procvičíme jemnou motoriku a grafomotoriku.

 1. Povídání o tom, s jakými povoláními se můžeme setkat v nemocnici - povolání v ženském rodě a v mužském rodě (přechalování)

 2. Co dělají rodiče, jaké mají povolání a čím bych chtěl/a být.

 3. Srandovní podoby přechylování aneb slova, která spolu nesouvisí (hra pravda a lež) - (krab - krabice, had - hadice, sob - sopka....)

 4. Holka a kluk u zubařky - obrázek (kreslení a lepení)

 5. Dentist - hra na tabletu ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YovoGames.dentist&hl=en_US&gl=US)

 6. Zhodnocení odevzdaných úkolů (pochvala) + zadání nového úkolu

28.3.2022

Příprava na školu - na zápis, povídání o škole a učitelích (28.3. Den učitelů), procvičení grafomotoriky a počítání.

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Obrázek třídy - popiš, co vidíš na obrázku (kolik žáků, co dělají, kolik holek a kolik kluků,...)

 3. Vyprávění o Dni učitelů a o Janu A. Komenském - jaký by měl být můj učitel, učitelka

 4. Pohybová hra - na molekuly (dle počtu úderů do bubínku vytvořit skupinky)

 5. Pracovní list - psaní (přepsání jmen jarních kytiček)

 6. Pohybová hra - Zlatá brána

 7. Zadání úkolu- počítání, zraková percepce

4.4.2022

 1. Kontrola úkolů - pochvala

 2. Rozvíjení slovní zásoby: homonyma = slova s více významy (kohoutek - na dvoře x na umývadle, ucho - na hlavě x na hrnečku x u jehly x u tašky)

 3. Pohybová chvilka -píšeme si na záda (hry ve dvojicích)

 4. Pracovní list - slepička hledá kuřátka (1-4 řešení labyrintu)

 5. Zadání úkolů - Velikonoce - kraslice: vystřihni a nalep na správné místo chybějící kousky nazdobených vajíček, kraslice vymaluj

11.4.2022

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky.

 1. Poslech pohádky: Bubáci a hastrmani - Jak šlo vejce na vandr + převyprávění pohádky svými slovy

 2. Kontrola úkolů - pochvala

 3. Uvolňovací cviky pro paže, zápěstí a prsty

 4. Nacvik správné polohy při kreslení . jak správně sedět u stolu

 5. Pracovní list - Kraslice - grafomotorické cviky

 6. Zadání úkolů - pracovní list (kuřátka)

25.4.2022

Rozvoj zrakového vnímání a grafomotoriky, trénování paměti.

 1. Poslech pohádky Edudant a Francimor

 2. Kontrola úkolů - pochvala

 3. Pohybová hra na čaroděje

 4. Malování (kouzlení) na záda

 5. Kimova hra - co se ztratilo (10 předmětů)

 6. Pracovní list - domalovánky

 7. Zadání domácího úkolu - zakresli dle vzoru do sítě (teček)

9.5.2022

Rozvoj slovní zásoby, slova nadřazená a podřazená + procvičení oromotoriky a výslovnost hlásky L

 1. Poslech pohádky z audioknihy Logopedické pohádky - Pavlík a dalekohled

 2. Oromotorické cvičení na podporu tvorby hlásky L + procvičení hlásky L ve slovech (na začátku slova, uprostřed a na konci)

 3. Pohybová hra - na domečky

 4. Doplňování slov k obrázkům - skupiny slov + nadřazený pojem (ovoce, domácí zvířata, nábytek, nápoje, hračky...)

 5. Pracovní list- NAKUPUJEME (co se koupí - v obuvi, cukrárně, železářství...) - přiřazování obrázků

 6. Zhodnocení minulého úkolu (pochvala) + zadání vového úkolu

23.5.2022

Co vše musí budoucí prvňáček umět - viz desatero pro předškoláky.

 1. Poslech audioknihy: Frida Nilsson, Ve škole se dějou věci.

 2. Kontrola úkolů + hodnocení, kdo jak pracoval (na příště už nebude žádný úkol) - možnost dopracovat si chybějící úkoly.

 3. Procvičení pravolevé orientace - cvičení (skáčeme na pravé noze, předpažíme levou ruku apod.)

 4. Desatero pro předškoláky - co umíme dobře, co nám jde méně a co ještě musíme procvičovat.

 5. Hra s abecedou - kartičky: určení prvního písmene, slabikování (vytleskáme), určujeme počet slabik nebo i písmen ve slově.

 6. Výroba boty na zavazování tkaniček - učíme se zavazovat tkaničky https://youtu.be/biPlP4yiyQs , básnička:

                                  Jedna smyčka, druhá smyčka,
                                  k tomu ještě malá klička,
                                  utáhni to trošičku,
                                  ať máš hezkou mašličku

12.12.2022 MAMINKA PEČE CUKROVÍ

KuliFerda - ZIMA str. 6 + Pracovní list Maminka peče rohlíčky

cíl: chápat číslo jako počet, určit více x méně, orientovat se v číselné řadě do šesti (případně do deseti), určit pohledem počet prvků

 1. četba pohádky z knihy Zbyňka Malinského: Vánoční pohádky

 2. porozumění textu - převyprávění přečtené pohádky, zodpovězení otázek

 3. pochopení číselné řady - počítání puntíků a přiřazování číslice

 4. orientace v číselné řadě - hod kostkou a vytleskání hozeného počtu

 5. zhodnocení domácího úkolu

 6. vymýšlení slov na daný počet slabik (jednoslabičá slova, dvouslabičná slova,...)

 7. příprava na vystoupení v Diakonii

 8. pracovní list: Maminka peče rohlíčky - nakteslit náležitý počet koleček dle počtu rohlíčků na plechu, vybarvit pbrázky

 9. zadání domácího úkolu - KuliFerda str. 6 + vybarvit pečlivě (prosíme, aby obrázky vybarvovaly děti nikoliv jejich rodiče)

9.1.2022 VLOČKY

KuliFerda - ZIMA str. 20 + pracovní list

cíl: rozvoj hrubé motoriky a grafomotoriky

 1. četba knihy Daniely Krolupperové, Jde sem lesem (z Kufru plných knih od MAS Mezilesí)

 2. ověření pozornosti a porozumění textu - převyprávění příběhu a zodpovězení otázek na konci kapitoly

 3. rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla - poskoky, počítání do 10ti: skákání panáka + využití kroužků a skákání vyznačené trasy

 4. písnička My jsme malé bílé vločky

 5. rozvoj grafomotoriky - PL vločky (kresba kruhu kolem vločky + vybarvení vloček)

 6. kresba postavy

 7. zadání úkolu KuliFerda str. 20

16.1.2023 CO NEPATŘÍ K ZIMĚ

KuliFerda - ZIMA str. 18 a 19

CÍL: umět vyprávět - zformulovat větu, třídit předměty podle daného pravidla; rozlišovat roční období a jejich typické znaky; určit počet slabik slova, sluchem rozlišit kratší a delší slova

 1. Četba pohádky - Jak paní zima začala kralovat z knihy Pohádky pod peřinku, Ludmila Lujková

 2. Pohybová hra - "Na mrazíka"

 3. Relaxace - dechová cvičení

 4. Popis obrázku - ZIMA (říci, co je na obrázku celou větou nikoliv jen jedním slovem)

 5. Grafomotorické cvičení - sněhulár

 6. KuliFerda - ZIMA str. 19

 7. zhodnocení minulého úkolu a zadání nového KuliFerda str. 18

23.1.2023 SNĚHOVÉ VLOČKY

KuliFerda - ZIMA - Vánoční tvoření (vložený list s vločkami) + KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 11

Cíl: rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (stříhání, kreslení, vybarvování)

 1. Čtení pohádky od Karla Jaromíra Erbena: Sněhurka

 2. Honička "Na mrazíka"

 3. Cvičení s pomůckou - šátky (tanec vloček)

 4. KuliFerda - Zima (vánoční tvoření - vložený list s vločkami) - stříhání, vybarvování

 5. Zhodnocení minulého úkolu

 6. Zadání domácího úkolu KuliFerda - GRAFOMOTORIKA STR. 11 (dokreslit vločky, vybarvit obrázek) Pozor!!! každá vločka by měla být jiná

30.1.2023 LEDNÍ HRÁTKY + ZBUDE NA MĚ

KuliFerda - ZIMA - str 17

Cíl: orientovat se a všímat si detailů, vytvářet skupinu, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky, pravolevá orientace

 1. Čtení knihy Kocourek se vrací, Michaela Hrachovcová

 2. Cvičení na podporu uvolnění ruky

 3. Cvičení pro rozvoj pravolevé orientace

 4. Co musíme v zimě - obrazový materiál

 5. Povídání o zimním oblečení - rozvoj slovní zásoby a slovního projevu (odpovídat celou větou)

 6. Pracovní list KuliFerda str. 17 Zbude na mě

 7. Zhodnocení minulého úkolu

 8. Zadání domácího úkolu KuliFerda GRAFOMOTORIKA str. 12

26.2.2023 KRTEK

KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 3, KuliFerda - Jaro str. 1 a 2

Cíl: posilovat správné držení tužky, určit počet, dozvědět se něco o krtkovi, procvičit skákání snožmo přes překážky

 1. Poslech pohádky: Krtek a sněhulák

 2. Poskoky snožmo přes překážky - překážková dráha

 3. Co víme o krtkovi - jak vypadá, čím se živí, zda v zimě spí či nikoliv apod.

 4. Pohybová hra: "Na ježka"

 5. Které zvíře má drápy a které nemá drápy - výslovnost hlásky r ve slovech

 6. Cviky pro uvolnění prstů a ruky

 7. Kuliferda - JARO STR. 1 a 2

 8. Zhodnocení minulého domácího úkolu

 9. Zadání nového domácího úkol

20.3.2023 VYROB SI VAJÍČKO

KuliFerda - JARO str. 6 a 7

Cíl: posilovat dovednost správného držení tužky, schopnost napodobit vzorek, geometrické tvary rozlišit a správně pojmenovat, zapamatovat si pořadí s pokusit se je přesně napodobit, dokončit započatou práci

 1.  Velikonoční básně a říkadla, čteme dětem a s dětmi

 2. Vyprávění vlastních zážitků - jak zdobíme vejce na Velikonoce u nás doma

 3. Vytváření zdobných pruhů z geometrických tvarů - jejich pravidelné střídání + dodržení barev

 4. Pracovní list str. 6 KzliFerda - JARO

 5. Zadání domácího úkolu (KuliFerda str. 7) + zhodnocení minulé práce

27.3.2023 VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

KuliFerda - JARO str. 8, KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 15

Cíl|: Rozvoj zrakové percepce - rozlišit zrakem drobné detaily, najít stejné nebo odlišné vzory či obrázky. Seznámit se s velikonočními zvyky.

 1. Poslech audiopohádky - Jarní pohádky, Jak Terezka barvila velikonoční vajíčko

 2. Zhodnocení minulého úkolu

 3. Pohybová hra: "Koledník ztratil mašličku. Jakou měla barvičku?" (Kdo je to koledník?)

 4. Co vše nás napadne, když se řekne slovo Velikonoce? - demonstrační obrázky

 5. Který obrázek zmizel?

 6. Kraslice - co to je? - práce na interaktivní tabuli, hledání písmenek slova KRASLICE

 7. Písmenkové řady - hledání odlišného znaku, práce na interaktivní tabuli

 8. Pracovní list - KuliFerda - JARO str. 8 -ROZBITÁ VAJÍČKA

 9. Zadání domácího úkolu KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 15 - VELIKONOČNÍ VEJCE

3.4.2023 VELIKONOČNÍ SLEPIČKA

KuliFerda - JARO prostřední dvoustrana

Cíl: Uvolnění paže, správné držení tužky, přesnost stříhání nůžkami. Seznámení s tradicemi. 

 1. Četba pohádky: Eduard Petiška, O zeleném vajíčku + povídání o Velikonocích

 2. Procvičení pletence ramenního, loktte, zápěstí a prstů - jemná motorika ruky

 3. Opakování velikonočních koled

 4. Pracovní list - jednotažka slepička + vajíčka - uvolnění ruky

 5. Zadání domácího úkolu: KulifFerda - JARO, prostřední dvoustrana: vystřihnout, slepit a vložit špejli - velikonoční dekorace

24.4.2023 Co KDY DĚLÁME? - HRAJEME KULUČKY

KuliFerda - JARO str. 17 a 20

Cíl: rozvoj hrubé i jemné motoriky prstů, strefit se kuličkou, rozvoj předmatematické gramotnosti - tvar koule, počítat do 10ti, osvojit si pojmy méně x stejně x více, třídit obrázky podle logických souvislostí, rozlišit počáteční hlásku 

 1. Poslech audiopohádky Míša Kulička, Jan Vik

 2. Protažení těla - cvičení s míčem

 3. Osvojení si pojmu koule - co má tvar koule?

 4. Rozvoj slovní zásoby a upevnění znalosti ročních období: co děláme na jaře, v létě, na podzim, v zimě (s minutkou ve tvaru koule)

 5. Cvrnkání - hra kuličky

 6. Počítání do 10 ti - počítání kuliček

 7. KuliFerda str. 17 - vybarvit (zeleně - nejvíce, červeně nejméně, tam kde je stejně, kolik je kuliček v posledním důlu, tak modře), spoj kuličky, které nejsou v důlu čarou k nejbližšímu důlu a vybarvi stejnou barvou, kolik je kuiček v důlku nyní?

 8. Zadání domácího úkolu str. 20

2.5.2023 KDE SE MLÁĎATA SCHOVÁVAJÍ?

KuliFerda - JARO str. 18 - 19

Cíl: orientovat se v prostoru i na ploše papíru; osvojit si předložky: na pod, vedla, u, za, mezi, před; napodopit a rozpoznat zvuky zvířat; pojmenovat zvířecí rodiny; vědět, kde tato zvířata žijí, vědět, čím jsou nám domácí zvířata prospěšná

 1. Četba z knihy: Povídání se zvířátky, Ivanka Melounová - Blecha rekordmanka

 2. Protažení těla a procvičení ramenního kloubu - cvičení se švihadlem

 3. Osvojení si názvů zvířat, zvířecích rodin (název samce, samice a mláděte) - třídění živočichů, kde žijí, jakou mají srst, čím jsou nám užiteční apod.

 4. KuliFerda str. 18 - 19 + vybarvení obrázku

 5. Zadání domácího úkolu KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 20 dokresli obrázek

15.5.2023 KAŽDÝ JE NA NĚCO ŠIKOVNÝ

KuliFerda - LÉTO str. 19, 22

Cíl: přemýšlet o silnějších a slabších stránkách člověka, vyprávět o mamince, pojmenovat různé zájmy a dovednosti, vědět, kde se některé potraviny berou 

 1. Četba pohádky: Josef Čapek, Povídání o pejskovi a kočičce - Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort

 2. Pantomima - co dělá (umí) moje maminka

 3. Pracovní list Kuliferda str. 22 PEČENÍ TŘEŠŇOVÉHO KOLÁČE - co je na obrázku za potraviny a kde se berou, z čeho se vyrábějí

 4. Přečtení receptu na třešňový koláč + spoj na pracovním listě s mísou potraviny, které patří do třešňového koláče a vybarvi je

 5. Cvičení s pingpongovým míčkem - jeho přemisťování (dechem, přenášení lžící, postrkování tyčí + slalom)

 6. Povídání o tom, co umím, jak mamince doma pomáhám

 7. Zadání domácího úkolu KuliFerda str. 19

22.5.2023 CO KOMU PATŘÍ? - KOLIK TLESKNUTÍ? Více zde: https://www.mslibice.cz/predskolacek/

KuliFerda - LÉTO str. 4 - 6

Cíl: určit počet slabik ve slově, rozlišit první hlásku ve slovech, pojmenovat zobrazené předměty, identifikovat rozdíly

 1. Poslech audiopohádky: Line Kyed Knudsen, Stella a Ema jedou na výlet

 2. Co si balíme do batůžku, když jedeme na výlet + honička (na motivy písně Medvědi nevědí...)

 3. Léto - kdy začíná, co v létě děláme

 4. Hledání obrázků ve třídě - Kolik tlesknutí? - KuliFerda str. 5

 5. Výletový batůžek - hledání rozdílů

 6. Vymýšlíme slova na D a na T

 7. Zadání domácího úkolu str. 6

26.9.2023 JEŽKOVY CESTIČKY

Matematika předškoláka str. 1 a 2

Cíl: umět pojmenovat barvy, tvary, číslice, určit co je delší a kratší, umět se podepsat

 1. Poslech audiopohádek o ježkovi: Jelen a ježek, Proč má ježek bodliny

 2. PH: "pan Čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku..."

 3. Určování barev, tvarů a číslic (počtu) - vezměte si jeden zelený trojúhelník a jedno žluté kolečko, ....

 4. Trénování vlastního podpisu - podpis pracovního sešitu

 5. Hra s provázky (barevnými stuhami) - který je kratší a který delší

 6. Co víme o ježkovi - opakování toho, co jsme se dozvěděli na Huslíku

 7. PL: Matematika předškoláka str. 2

 8. Zadání DÚ: Matematika předškoláka str. 1 - pojmenuj vše, co je na obrázku a vybarvi (urči geometrické tvary a řekni jakou barvou jsi je vybarvil, pojmenuj číslice a ukaž počet na prstech), dolů na vyznačené místo se podepiš

3.10.2023 PODZIM

SVĚT předškoláka str. 2

Cíl: znát charakteristické rysy podzimu, znát roční období, správné držení pastelu, být pečlivý a trpělivý, dokončit práci, rozvoj komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby

 1. Poslech audiopohádky: Drak Mrak

 2. PH: Honička draků

 3. Homonyma - drak x drak a jaká další známe (hledání kartiček - dvojic)

 4. PH: Pozor drak

 5. Typické znaky podzimu

 6. PL: SVĚT předškoláka str. 2

 7. Zadání domácího úkolu Svět předškoláka str. 3 - MŮJ DŮM (do prázdného místa nakresli svoji rodinu a dům)

10.10.2023 PTÁCI ODLÉTAJÍ DO TEPLÝCH KRAJIN

PÍSANKA předškoláka str. 3

Cíl: rozvoj grafomotoriky, uvolnění ruky, správný úchop, správné sezení při psaní

 1. Poslech audiopohádky - Nejznámější bajky

 2. Cvičení pro ruce

 3. Poznávání ptáků - kteří z nich odlétají do teplých krajin  (https://slideplayer.cz/slide/12927087/)

 4. Práce na interaktivní tabuli - Písmáčkovy úkoly: zobání pro ptáčky

 5. Hra na kukačku

 6. Písanka předškoláka str. 3 - volný nepřeručovaný pohyb

 7. Zadání domácího úkolu str. 4 - rovnými čarami dokresli komíny, potom i cihly

školní rok 2023/2024

Cílem vzdělávacího programu Předškoláček je připravit děti k zápisu na ZŠ a usnadnit jim i tak nástup na ZŠ. Program je určen dětem, které navštěvují naši MŠ Šikulka a jsou ve třídě starších dětí Tygříků nebo jsou ve třídě Medvíďat a jsou narozené na podzim v roce 2018. Tento vzdělávací program bude probíhat v tomto školním roce od 26.9.2023 do 28.5.2024 každé úterý odpoledne od 13:15 do 14:15. Programu se tedy bude účastnit celkem 26 dětí, z to je 22 dětí s povinným předškolním vzděláváním ve věku 5-6 let, 4 děti jsou s odloženou školní docházkou, a 4 děti jsou ve věku 4-5 let, které letos k zápisu ještě nemusí. Celkem je plánováno 33 setkání, kdy se budeme věnovat celkovému rozvoji dětí. Program se neuskuteční v době uzavření MŠ z důvodu vánočních prázdnin, případně při epidemii infekčních onemocnění. Účast na programu není povinná, záleží na zvážení rodičů (zákonných zástupců), zda chtějí, aby se jejich dítě programu účastnilo.

Pro výuku budeme používat pracovní sešity z nakladatelství Nomiland v celkové ceně 90 Kč. Jde o sadu tří pracovních sešitů – Svět Předškoláka, Matematika předškoláka a Písanka předškoláka.

Sešity děti využijí jak ve školce, tak i doma, neboť v průběhu školního roku jim budou některé úkoly zadávány k dobrovolnému vypracování (procvičení) s rodiči doma. Ve spolupráci s rodiči se chceme zaměřit především na rozvoj pohybové vybavenosti, matematických dovedností, grafomotoriky a v neposlední řadě i předčtenářské gramotnosti. V rámci rozvoje jazykových dovedností využíváme i metodu Elkonina a pro rozvoj pohybových dovedností jsme zařazeni do programu „Se Sokolem do života“. Odbornou logopedickou péči si zajišťují rodiče samy, ačkoliv školka domlouvá jednu návštěvu klinického logopeda ve školce, který provede screening logopedických vad u dětí a doporučí, které děti potřebují péči odborníka.

O programu a jeho průběhu (čemu jsme se při jednotlivých setkání věnovaly, jaké jsme plnily úkoly a co je třeba procvičovat doma) jsou rodiče informováni především prostřednictvím aplikace TWIGSEE nebo také na ve zpravodaji Šikulka, dále pak na rodičovských schůzkách či při osobní komunikaci učitelek s rodiči.

Práce dětí bude průběžně hodnocena a na posledním setkání budou děti za jejich celoroční práci odměněny.

13.2.2023 V LESE

KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 8-9

Cíl: rozvoj rytmizace, umět rozkládat slova na slabiky, rozvoj slovní zásoby a grafomotoriky

 1. Poslech audiopohádky - O zvědavém stromu, Klára Cvachovcová

 2. Co je ze dřeva - hledáme věci ze dřeva

 3. Rytmizace  pomocí kostek - kolik slabik mají slova (les, strom, koruna, kořeny, listy, šiška, datel, .....)

 4. Práce na interaktivní tabuli - Veverčiny úkoly (iŠkolička): listnaté a jehličnaté stromy, jaké stromy známe, střídání šišek, šišky pro veverku - stejný počet

 5. KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 8-9

 6. Zhodnocení minulého úkolu

 7. Zadání nového úkolu KuliFerda - GRAFOMOTORIKA str. 6-7: dokresli střechy domků a obrázek vybarvi

10.10.2022 LETADLO KROUŽÍ

Kuliferda - PODZIM str. 1

 • rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, předmatematických dovedností a slovního projevu

 1. poslech audioknihy: Bohumil Říha, O letadélku Káněti

 2. báseň: "Letadlo krouží nad řekou, před sebou cestu dalekou, loď zdá se pod ním maličká, jak papírová lodička."

 3. Napodobujeme let letadla - děti krouží v prostoru a vzájemně se vyhýbají

 4. Popis obrázku - co vše viděl letec z letadla (kolik je zde lodiček, kolik ryb, kolik jich pluje vpravo, kolik vlevo, co je nahoře, co dole

 5. Rovnováha - stojíme na jedné noze a klapeme zobákem

 6. Vytleskávání slov a počítání slabik - letadlo, ryba, kapr, loď, kámen, řeka, čáp, rákosí, parník (která slova mají stejný počet slabik?)

 7. Uvolnění ruky - cvičení, nácvik správného sedu + držení tužky.

 8. Kresba čáry - dráhy letadla, kresba vln v řece (kresba na velký papír, pak až do pracovního listu)

 9. Vybrvení obrázku.

Práce na doma: str 2 Kuliferda - PODZIM

 • složte si vlaštovku z papíru - zkoušejte, jak daleko vám doletí

 • obtáhněte několikrát čáru, kudy vlaštovka letí + dokreslete další

17.10.2022 HLEDÁME KAŠTANY

Kuliferda - PODZIM str. 3

 • rozvoj poznatků, sluchového vnímání, předmatematických dovedností, řeči a myšlení, grafomotoriky a jemné motoriky

 1. poznávání částí stromu (kmen, koruna, větve, listy, kořeny)

 2. slovo KAŠTAN - na jakou hlásku začíná toto slovo - hledání slov začínající na stejnou hlásku (kmen, koruna, kočka,...)

 3. spočitej kolik je pod stromem kaštanů (ve slupce, bez slupky, dohromady)

 4. dokresli a vybarvi kaštany dole na stránce - případně domaluj to, co jim chybí

 5. Zadání úkolu - str. 4

24.10.2022 JE TO TAK SPRÁVNĚ?

Kuliferda - PODZIM str. 5

 • rozvoj řeči a myšlení, nové poznatky, předmatematického myšlení, jemné motoriky a grafomotoriky

 1. Poslech audioknihy: Naděžda Munzarová, Starý sad - Jak měl červík narozeniny a nevěděl jak dlouho

 2. Zhodnocení minulého úkolu

 3. Rozvoj slovní zásoby - jaké známe ovoce (vyjmenujeme) - využití demonstračních obrázků a obrázku na str. 5

 4. Pohybová hra KOMPOT

 5. Třídění ovoce dle různých kritérií - barvy, zda roste na stromě či keři, zda roste u nás či v cizině (dováží se k nám), které dozrává u nás v létě, které na podzim

 6. Vytleskání názvu ovoce (počítání hlásek)

 7. Rozvoj smyslů - chuti: poznávání ovoce dle chuti

 8. Rozvoj matematické gramotnosti - počítání jablek, hrušek, švestek, čeho je nejvíce a nejméně, počítání příček na žebříku.

 9. Rozvoj grafomotoriky - dokreslení žebříku (příček), vybarvení obrázku.

 10. Rozvoj myšlení - co je na obrázku za nesmysly, co to mají děti na sobě, v jakém ročním období to využijí + vymýšlení nesmyslných vět např. "Maminka uvařila k večeři hračky.", Za oknem lítá tygr.", "Obléknu si řízek a půjdu do boudy", "Náš kocour Mourek učí na základní škole."

 11. Zadání domácího úkolu  - str. 6 (vybarvuj pomocí vodových barev, nepřetahuj, ale barvy míchej), do školky přines něco, co je na obrázku - stejné listy, jablíčko, hrušku

31.10.2022 VLAJKY

Kuliferda - PODZIM STR. 7

 • rozvíjet poznatky o naší zemi (znát symboly naší země), všímat si detailů

 1. Čtení z knihy: Co napoví stromovi - Pod lipovou ochranou

 2. Protažení - tanec víl a skřítků na píseň H. Ulrychové: Lípa

 3. Sledování pořadu Státní vlajka České republiky z pořadu Když se řekne naše země - https://edu.ceskatelevize.cz/video/2849-statni-vlajka-ceske-republiky

 4. Práce s interaktivní tabulí - Moje vlast: státní symboly ČR

 5.                                           - Moje vlast: sestavování státní vlajky

 6.                                           - Moje vlast: najdi vlajtu ČR

 7.                                           - Moje vlast: pexeso s vlajkami

 8. Pracovní list - str. 7 - vybarvi si vlajku ČR

 9. Procvičení vpravo x vlevo (pravá a levá ruka - strana) - které vlajky vlají doprava (podtrhni žlutě) x doleva (zeleně)

 10. Rozvoj zrakového vnímání - zakroužkuj vlajky, které jsou správně, ty co jsou špatně, škrtni

 11. Zkus nakreslit vlajku jiné země nebo nějakou vymysli

 12. Zadání domácího úkolu (Kuliferda str. 20)

7.11.2022 NAJDI, CO JE STEJNÉ

Kuliferda - PODZIM str. 21

cíl: seznámit děti se svátky Halloween a Dušičky, procvičit předmatematickou gramotnost, zrakové vnímání, jemnou motoriku a slovní vyjadřování, sledovat očima zprava doleva a shora dolů, pojmenovat velikosti

 1. Poslech audioknihy - Iva Procházková: Myši patří do nebe

 2. Pohybová hra - "Na zrcadlo"

 3. Básnička: "Straší hlava kulatá, zabarvená do zlata, ve tmě její oči září, Dušičky jsou v kalendáři. My se, děti, nebojíme, je to dýně, dobře víme."

 4. Práce na interaktivní tabuli: vytleskání slova dýně, hledání rýmu, určování první, druhý,uprostřed, poslední apod., počítání, omalovánka

 5. Pohybová hra - "Na strašidlo"

 6. Pracovní list - Kuliferda str. 21 - (pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed; určování počtu - kolik dýní, kolik svíček; hledání nejsilnější x nejtenčí, nejdelší x nejkratší svíčky, určování tvarů - trojúhelník, čtverec - počet; co zde chybí - dokreslení, hledání dvou stejných dýní a dvou stejných svíček)

 7. Zadání úkolu na doma - prostřední dvoustránka výroba, strašidla POLETUCHY

14.11.2022 CO DĚLÁME PRO ZDRAVÍ

Kuliferda - PODZIM str. 22

cíl: osvojit si základy zdravého životního stylu, napodobit jednoduchý pohyb

 1. čtení pohádky z knihy Káťa a Škubánek

 2. Převyprávění příběhu

 3. PH: "na trakaře"

 4. Hra na zrcadla - napodobování pohybu druhého, grimasy

 5. Co děláme pro své zdraví - mytí rukou, čištění zubů, sporty, zdravé jídlo, otužování apod. - pantomimické znázornění těchto činností

 6. Kuliferda str. 22 - pojmenování, co vidíme na obrázcích; doplnění dalších činností, které dělámeů dokreslení prázdného místa

 7. Zadání domácího úkolu - str. 23 (pečlivé dokreslení a vybarvení ohrázku SHRNUTÍ)

21.11.2022 NAJDI ZVONEČEK

Kulifera - ZIMA str. 8

cíl: povídání o lese a zvířatech, které žijí v lese (které v zimě spí a které ne), rozvoj zrakové percepce a předmatematické gramotnosti

 1. Poslech audiopohádky Daisy Mrázková: Neplač, mochomůrko (vyprávění o dívence, která bydlí se svými rodiči v hájovně a toulá se bezstarostně lesem okouzlena vším, co v něm žije a roste).

 2. Prstohrátky - Veverčiny oříšky
  Veverka si oříšky (vztyčte pravý ukazováček a malíček, spojte koneček pravého palce s konečky prostředníčku a prsteníčku - veverka)
  na zimu dá do spížky. (levou dlaň s pootevřenou pěstí otočíme nahoru)
  Chrup, lousk, křáp! (tleskáme dlaněmi se zaklesnutými prsty - 3x)
  Nebude mít hlad. (Zvedáme a překlápíme zaklesnuté prsty v rytmu - 5x)

 3. Pracovní list Kuliferda - ZIMA str. 8 - jaká lesní zvířata zde vidíme (ty v zimě nespí)

 4. Co je to krmelec - kdo se o něj stará a co do krmelce nosí

 5. Vytleskání slov - počítání slabik - určení první hlásky (srna, laň jelen, kolouch, prase, liška, veverka)

 6. Která zvířátka v zimě spí a nikoliv - hledání kartiček a členění

 7. Hra na jelena - hod míčem.

 8. Pracovní list - hledání zvonečků (jejich vybarvení + vybarvení pracovního listu)

 9. Zadání domácího úkolu: Kuliferda- ZIMA str. 1 (dokreslit stromy - trojúhelníky, spočítání stromů, jaké stromy znáš?)

28.11.2022 KRÁTKÉ - DLOUHÉ

KuliFerda - ZIMA str. 3

cíl: umět rozlišit různou délku předmětů a zvuků, rozlišit rytmy a dokázat je zopakovat

 1. Poslech pohádky k knihy Káťa a Škubánek

 2. Převyprávění příběhu

 3. Pracovní list str. 3 - pojmenujeme přírodniny, co roste na keři a co na stromě

 4. Využití hudebních nástrojů - rozlišení dlouhých zvuků a krátkých (hrajeme podle pracovního listu jako podle not)

 5. Zhodnocení minulého úkolu a zadání nového Kuliferda str. 2

5.12.2022 JAK SILNĚ ZAFOUKÁŠ?

KuliFerda - ZIMA str. 4

cíl: podpora logopedické prevence, odhadnout míru potřebnou k fouknutí, trénink správného dýchání

 1. Poslech audioknihy: Zbyněk Malinský, Vánoční pohádky (Jak sněhulák zatoužil po vzdělání)

 2. Podpora pozvolného výdechu ústy - při výdechu vydáváme různé zvuky:
  u lékaře otevřeme ústa a děláme ááááááááá
  radujeme se z dárku jééééééé
  vítr fouká fíííííííí

 3. Podpora dýchání nosem - papír přidrží mezi rty a dýcháme nosem, dbáme na správné držení těla

 4. Použití bublifuku - foukání bublin

 5. Foukání do míčku a zdolání trasy

 6. Foukání do svíčky

 7. Výdech do brčka

 8. Děláme bubliny ve vodě - foukáním brčkem ústy a foukáním brčkem nosem (podpora učení pro smrkání)

 9. Počítáme do 5 ti (číslice vyjádřená tečkami jako na kostce - přiřazujeme správnou číslici)

 10. PL KuliFerda str. 4 - na kterou stranu směřuje plamínek (prává x levá), která svíčka je největší x nejmenší, seřadit dle velikosti, psaní číslic

 11. Obrázek paní Zimy - rozfoukávání barev brčkem

 12. Zhodnocení minulého úkolu a zadání nového KuliFerda str. 5 Počítáme slabiky