O čem si povídáme

školní rok 2022/23

Krásy přírody - Hody, hody, doprovody

Zaměření:
 • Seznamovat děti s postupně se probouzející přírodou, návratem ptáků z teplých krajin, jarními květinami, pučícími stromy, se zvířátky a jejich mláďaty
 • Přiblížit dětem tradice a zvyky spojené s Velikonocemi a zapojit je do příprav na tyto svátky
 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí - porozumět slyšenému příběhu, zachytit jeho hlavní myšlenku, sledovat děj
 • Využívat různé výtvarné a další umělecké techniky
 • Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Podporovat v dětech úctu k životu
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a že je potřeba s nimi v životě počítat
Medvíďata:
 

Sníh, led, mráz, nastal zimní čas  - Kudy zima utekla

Zaměření:
 • Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost
 • Získávat vlastní sebevědomí a sebedůvěru
 • Poznávat svět lidí, kultury
 • Pomáhat pečovat o životní prostředí
 • Dodržovat pravidla hry, jednat férově a spravedlivě
 • Chápat výzanam péče o čistotu, zdraví, co je aktivní pohyb, zdravá výživa
 
 

Sníh, led, mráz, nastal zimní čas - Řekni mi, co to znamená

Zaměření:
 • Dbát na své zdraví a bezpečí
 • Předcházet nebezpečným situacím ohrožujících samotné dítě či ostatní kolem
 • V případě potřeby umět si o pomoc říci nebo si ji zavolat
 • Umět spolupracovat s jinými dětmi
 • Respektovat dohodnutá pravidla
 • Přijímat odpovědnost
 • Využívat své smysly a poznávat prostředí kolem

 

Sníh, led, mráz, nastal zimní čas - Co potřebuje naše tělo

Zaměření:
 • Seznámit děti s lidským tělem – umět pojmenovat části těla a některé vnitřní orgány
 • Rozeznávat a poznávat svět kolem sebe pomocí smyslů
 • Vnímat, že lidé jsou různí a že se člověk v průběhu života mění
 • Rozvíjet pohybové dovednosti dětí
 • Rozvíjet komunikační dovednosti dětí – verbální i neverbální
 • Uvědomovat si, že o zdraví je třeba pečovat
 • Předcházet nebezpečným situacím ohrožujících člověka a jeho zdraví
 • Umět spolupracovat s jinými dětmi

 

Sníh, led, mráz, nastal zimní čas - Karneval

Zaměření:

 • Seznáment se se světem lidí, kulturou a uměním
 • Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • Rozvíjet komunikativní dovedností – vyjadřovat pocity a prožitky
 
Medvíďata:
 
 
Sníh, led, mráz, nastal zimní čas - Příroda v zimě
 
Zaměření:
 • Přiblížit dětem, co se děje v přírodě v zimě
 • Povídat si o volně žijících zvířatech a o tom, jak přežívají v zimě
 • Vnímat plynutí času, změnu ročních období a změny v přírodě
 • Vytvářet u dětí zdravé životních návyky a postoje
 • Upozorňovat na různá nebezpečí a učit děti předcházet úrazům
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • Poznávat místa, kde je převážně zima – jiné země a národy
 • Vnímat mezilidské vztahy, dodržovat společenské normy a hodnoty a respektovat různé společenské role
 

 

Sníh, led, mráz, nastal zimní čas - Zimní radovánky

Zaměření:
 • Přiblížit dětem, co se děje v přírodě v zimě
 • Povídat si o tom, co v zimě děláme my lidé
 • Seznámit děti s různými zimními sporty
 • Upozornit děti na různá nebezpečí spojená se zimou či zimními sporty
 • Zvládat soutěž – umět odhadnout své síly, umět prohrát, ocenit druhé, poznat své slabé stránky, mít sebevědomí a sebedůvěru
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí – rozvíjet pohybové dovednosti dětí
 • Soustředit se na činnost, umět převyprávět slyšený příběh
 •  Vnímat plynutí času, změnu ročních období a změny v přírodě
 • Vnímat mezilidské vztahy, dodržovat společenské normy a hodnoty a respektovat různé společenské role
 

Doba splněných přání - Tři králové

Zaměření:
 • Přiblížit dětem lidové tradice spojené s Novým rokem a Třemi králi
 • Uvědomovat si odlišnosti mezi lidmi a respektovat je
 • Chovat se vstřícně a přátelsky k ostatním – respektovat potřeby jiného dítěte (rozdělit se s ním o dobroty, půjčit si hračku, společně plnit úkol)
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Umět vyjádřit a sdělit svůj zážitek, přání a obsah slyšeného textu – poslouchat a vyprávět
 • Vnímat plynutí času, změnu ročních období a změny v přírodě
 
 

Doba splněných přání - Vánoce, Vánoce přicházejí

Zaměření:
 • Přiblížit dětem lidové tradice spojené s adventem a Vánocemi
 • Umět vyjádřit a sdělit své pocity, prožitky, nálady a dojmy
 • Chovat se vstřícně a přátelsky k ostatním
 • Jednat bezpečně, neohrožovat svým chováním sebe či ostatní
 • Podporovat pohybové schopnosti dětí, cit pro hudbu a výtvarné či dramatické vyjadřování
 

 

Doba splněných přání - Mikuláš zvoní

Zaměření:
 • Přiblížit dětem lidovou tradici spojenou se začínajícím adventem a sv. Mikulášem
 • Osvojit si schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem
 • Umět vyjádřit své pocity, prožitky a dojmy
 • Poznávat své silné i slabé stránky, nebát se chybovat
 • Rozvíjet estetický vkus a manuální zručnost a tvořivost
 • Podporovat pohybové schopnosti dětí a cit pro hudbu
Medvíďata:
 
 

Kouzelná školka - Martin jede

Zaměření
 • Přiblížit dětem lidovou tradici spojenou se sv. Martinem
 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - pomáhat druhým
 • Vhodně se oblékat dle počasí, umět si sl složit své oblečení
 • Rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost u dětí
 • Rozvíjet řečové a vyjadřovací schopnosti
Medvíďata:PVVP - sv. Martin.

 

Kouzelná školka - Malíř podzim čaruje

Zaměření:
 • Využívat všechny smysly – poznávat svět kolem sebe
 • Vnímat změny v přírodě a změny počasí – všímat si, co se děje v přírodě
 • Vytvářet pozitivní vztah k přírodě
 • Rozvíjet řečové dovednosti a početní představy
 • Soustředit se na práci, divadelní představení, četbu knih
 • Zvládat pracovní úkoly a obsluhu sebe sama
 • Respektovat dohodnutá pravidla
 • Podporovat osobní pohodu
 
 

Kouzelná školka - Jsem zdravý jako rybička

Zaměření:
 • Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Vnímat a znát své vlastní tělo
 • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje – pečovat o své zdraví (mýt si ruce, dodržovat pitný režim, otužovat se, oblékat se dle počasí apod.)
Medvíďata:
 
 

Kouzelná školka - Cesta do školy

Zaměření:
 • Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Orientovat se v obci, kde žiji (kam chodím do MŠ)
 • Umět popsat cestu do MŠ
 • Uvědomit si nebezpečné situace, které by cestou do MŠ mohly nastat a předcházet jim (jak chránit své zdraví)
 • Dodržovat pravidla v MŠ (bezpečnost ve školce i mimo ni)
 • Rozvíjet soužití s ostatními dětmi ve třídě a v MŠ (tolerovat a respektovat ostatní, spolupodílet se, spolupracovat s ostatními)
Medvíďata:VVP cesta do školy
 

Kouzelná školka - Já a moji kamarádi

Zaměření:
 • Orientovat se ve školce
 • Seznámit se s ostatními dětmi a znát své paní učitelky
 • Osvojit si pravidla chování ve školce (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, druhým neubližovat, ale pomáhat jim, uklízet po sobě, chovat se bezpečně, rozloučit se apod.)
 • Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti (oblékat se a strojit se sám)
 • Získat větší samostatnost
 • Rozvíjet sebeovládání
 
 
 
 

školní rok 2021/22

 
5. integrovaný blok: LETEM SVĚTEM
3. podtéma: PRÁZDNINY JSOU TADY!
 
 

Zaměření:

 • Vnímat okolní svět – přírodu i kulturu, co se děje kolem nás
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, názory, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální
 • Podporovat správné držení těla
 • Uvědomovat si nebezpečné situace, se kterými se můžeme o prázdninách setkat
Medvíďata: PVVP - od 20.6.2022.

 

 
2. podtéma: KAM A ČÍM CESTUJEME
 
Zaměření:
  • Vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem - poznávat svou zemi, ale i další země, svůj národ i kulturu, ale i ostatní národy a kultury
  • Posilovat přirozenou zvídavost dětí – seznamovat děti s různými dopravními prostředky a jejich fungováním
  • Posilovat v dětech uvědomování různých nebezpečí spojených s dopravou, cestováním, nebo prostě o prázdninách
  • Rozvíjet u dětí dovednost spolupracovat, společně plánovat či vytvářet, ale také schopnost sebeovládání
  • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje
  • Rozvíjet tvořivost
  • Vytvářet povědomí o přírodním prostředí o jeho rozmanitosti
 

Medvíďata:Přehled výchovně vzdělávací práce od 6.6.

Tygři: PVVP_-_tygříci_od 6.6..2022.docx (117023)

 
 
1. podtéma: VŠECHNY DĚTI SLAVÍ SVÁTEK
 
Zaměření:
 • Rozvíjení pohybových schopností a dovedností

 • Rozvíjení komunikativních dovedností

 • Umět vyjadřovat souhlas - nesouhlas ve vztahu k dětem i k dospělým

 • Umět se chovat obezřetně ve vztahu k cizím lidem

 • Poznávání jiných kultur - barva pleti, jazyk, světadíly

 • Poznávání reálií ČR - vlajka ČR, znak, Pražský hrad

 
 
 
4. integrovaný blok: KRÁSY PŘÍRODY
5. podtéma: ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA
 
Zaměření:
 • Rozvíjet pohybové schopnosti, jemnou i hrubou motoriku
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti - verbální i neverbální
 • Umět ovládat své chování i ve vztahu k druhému
 • Pomáhat pečovat o životní prostředí
 • Poznávat rozmanitosti přírody, upevňovat úctu k životu ve všech formách
 
4. podtéma: ČÍM BUDU? - ŘEMESLA A POVOLÁNÍ
 
Zaměření:
 • Seznamovat děti se světem lidí, s kulturou i zvyky
 • Posilovat přirozenou zvídavost dětí
 • Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • Rozvíjet estetický vkus
 • Seznamovat děti s pravidly chování vůči druhému
 
 
3. podtéma: TĚŠÍME SE NA POUŤ
 
Zaměření:
 • Seznamovat děti se světem lidí, s kulturou i zvyky v souvislosti s poutí
 • Uvědomovat si lidské vztahy – využívat zkušenost, fantazii a představivost v různých situacích
 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
 • Rozvíjet vnímání – začít si osvojovat logické myšlení, cvičit paměť a pozornost
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Vnímat technické věci v blízkém okolí, zajímat se o jejich fungování
 • Využívat různé výtvarné techniky
 
2. podtéma: HODY, HODY, DOPROVODY
 
Zaměření:
 • Seznamovat děti s Velikonocemi a tradicemi s nimi spojenými
 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
 • Využívat různé výtvarné techniky
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání
 • Podporovat v dětech úctu k životu
 
1. podtéma: VSTÁVEJ SEMÍNKO
 

Zaměření:

 • Seznamovat děti s tím, co se děje v přírodě na jaře
 • Poznávat květiny a další rostliny, poznávat i různé živočichy
 • Seznámit se s životními cykly rostlin, stromů, nebo i živočichů
 • Seznámit se s částmi rostlin a jejich pojmenováním
 • Všímat si změn počasí
 • Všímat si, co se děje na zahrádkách, na poli, v lese, na louce a kolem řeky či rybníka
 • Učit děti pečovat o své okolí i o přírodu – o školní zahradu, o záhonky, prostředí kolem nás
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání
 • Mluvit o svátcích a tradicích – Den učitelů, Apríl, Mezinárodní den ptactva
 
3. integrovaný blok: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS
5. podtéma: Kudy zima utekla
Zaměření:
 • Přiblížit dětem změny v přírodě spojené s počasím a změnou ročních období
 • Učit děti pečovat o své okolí i o přírodu
 • Seznámit děti se svátky a významnými dny – MDŽ (8.3.), měsíc knihy, knihoven či čtenářů – poznávat svět lidí a jeho kulturu
 • Upevnit si pravidla vzájemného styku – zdvořilost, ohleduplnost, toleranci, spolupráci s ostatními
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí
 • Pomáhat dětem poznávat sama sebe - své emoce (kdy se cítím dobře a kdy nikoliv), získávat sebevědomí a sebedůvěru, postupně rozvíjet jejich odpovědnost
 • Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Zapojit děti do plánování, řízení a organizování her a činností
 
 
4. podtéma: Co potřebuje naše tělo
Zaměření:

          - uvědomění si vlastního těla – osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, poznávání smysly

         - odhadnutí rizik svého chování

         - vytváření zdravých životních návyků

        - řešení problémů a odhadnutí svých sil – umět si říci o pomoc (zavolat pomoc)

        - rozvíjení přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)

        - rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

        - rozvoj kooperativních dovedností

        - vytváření základů aktivních postojů k životu

        - rozvoj úcty k životu

Medvíďata: PVVP - Medvíďata od 21.2.2022.docx (368039)

Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_21.2.2022.docx (102087)

 

3. podtéma: Karneval
Zaměření - seznámení se se světem lidí, kulturou a uměním: co je to masopust, tradice a zvyky s ním spojené
                                                                                                  sv. Valentýn a legenda s tímto svátkem spojená

                 - rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky

                 - rozvíjení komunikativních dovedností - vyjadřování pocitů a prožitků

Medvíďata:PVVP - Karneval

Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_13.2.2022.docx (130292)

 

2. podtéma: Zimní radovánky
Zaměření: - rozvíjet pohybvé  schopností a dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
                 - uvědomovat si vlastní identitu, získávat seběvědomí, sebedůvěru v samorozhodování
                 - porozumět, co je živá a neživá příroda, planeta Země, životní prostředí
 
Medvíďata: PVVP od 24.1.2022.docx (67733) - zde klikněte na přiložený soubor
 
Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_24.1.2022.docx (125632) - zde klikněte na přiložený soubor
 
1. podtéma: Příroda v zimě
Zaměření: - porozumět přirozeným změnám v přírodě, roční doby
                 - poznávat živou a neživou přírodu
                 - rozvíjet komunikativní dovednosti, verbální i neverbální
                 - uplarňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, umět řešit problémy, úkoly, různé 
                   situace
                 - rozvíjet tvořivé sebevyjádření
                 - porovnávat, uspořádat, třídit soubory podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky
                 - vytváření zdravých životních návyků
 
Medvíďata: PVVP od 10.1.2022.docx (27316)- zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_10.1.2022.docx (77380) - zde klikněte na přiložený soubor
 
2. integrovaný blok: DOBA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
3. podtéma: Tři králové
Zaměření:  - vnímání tradic                  
                  - rozvíjení řečových schopností  - vnímání, naslouchání, porozumění
                  - respektovat potřeby jiného dítěte, umět se rozdělitPVVP od 10.1.2022.docx (38141)
                  - umět používat smysly
                  - koordinovat lokomoci, polohy a pohyby těla
 
Medvíďata:Výchovně vzdělávací práce - Tři králové - zde klikněte na přiožený soubor
Tygříci|: PVVP_-_tygříci_od_3.1.2022.docx (313097) - zde klikněte na přiložený soubor
 
 
2. podtéma: Vánoce, Vánoce přicházejí...
Zaměření: - vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky - řečovými, výtvarnými, hudebními,...
 
Medvíďata: Přehled výchovně vzdělávací práce - zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP - tygříci od 6.12.2021.docx (20170) - zde klikněte na přiložený soubor
 

1. podtéma: Mikuláš zvoní
Zaměření: - umět vyjádřit své pocity, dojmy, zážitky, prožívat radost ze zvládnutého
                 - umět spolupracovat s ostatními kamarády
                 - rozvíjet pracovní a výtvarné dovedností
                 - rozvíjet řečové a hudební dovedností
                 - rozvíjet pohybové dovednosti
                 - upevňovat  návyky slušného chování ve vztahu k dospělému
 
Medvíďata: Přehled vých práce od 15.11..odt (19151) - zde klikněte na přiložený soubor
Tygříci: PVVP_-_tygříci_od_21.11.2021.docx (87731) - zde klikněte na přiložený soubor
 
1. integrovaný blok:  KOUZELNÁ ŠKOLKA
4. Podtéma : MARTIN JEDE
Zaměření: - přiblížit dětem tradice a zvyky
                 - pomáhat v péči o své okolí
                 - sledovat změny počasí, vnímat řád přírody
                 - rozvíjení řečových dovedností
Tygříci: zde klikněte na přiložený soubor!  PVVP_-_tygříci_od_8.11.2021.docx (28659)
 
3. Podtéma: MALÍŘ PODZIM ČARUJE
Zaměření:  - změny v přírodě, živá a neživá příroda
                   - roční doby ( jaro, léto, podzim, zima)
                   - rozlišování pomocí všech smyslů
                   - rozvíjení řečových dovedností - vnímání, naslouchání, porozumění, tvoření rýmů, atd.)       
   
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI: zde klikněte na přiložený soubor!
                 
 
2. Podtéma: Jsem zdravý jako rybička
Zaměření : - zdravé životní návyky a postoje,
                   - lidské tělo - co mu školdí a co mu prospívá ( ovoce, zelenina, sladkosti, kouření, alkohol,...),
                  - uvědomovat si nebezpečí se kterým se  dítě může setkat, venku, doma, v MŠ,... 
                  - zdravotní a relaxační cvičení.                             
 
MEDVÍĎATA:  zde klikněte na přiložený soubor !
 
TYGŘÍCI:
 
 
1. Podtéma : JÁ A MOJI KAMARÁDI
Zaměření: na adaptaci dětí v mateřské škole, postupné utváření dětského kolektivu, seznamování se režimem dne  
a  vytváření kamarádských vztahů a společných pravidel chování. 
 
PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLKY:
 
Hračkové pravidlo                                                                       Šnečkové pravidlo
Když si hračky roztaháme, na místo je vždycky dáme.                 Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás!
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.                       Proto nožky něběhají, pomalu zde chodívají.
 
Kapičkové pravidlo                                                                     Odpočinkové pravidlo                     
Voda a mýdlo jsou kamarádi, umývají nám ruce rádi.                   Když  v postýlce ležíme, společne se ztišíme.       
Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen když máme,                     Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl 
                                                                                                     i naše tělíčko.
 
Srdíčkové pravidlo                                                                       Pusinkové pravidlo
Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.                               Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím --
Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.                     nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.
                                                                                                       Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila.
Talířkové pravidlo                                                                         Raději se usmívá a jen hezky povídá.
Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.
Záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme
a počkáme chviličku na dobrou polívčičku.